การคำนวณแต้มเพื่อดูสถานภาพนิสิต คะแนนใช้คะแนนแต่ละเทอม หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม

  • คำตอบที่ 1

    ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA เท่านั้น (ตามข้อบังคับข้อ 13.5.41)

    สำนักบริหารการศึกษา