การสนับสนุนการสอบออนไลน์ด้วย KULam โดยสำนักบริหารการศึกษา

การสนับสนุนการสอบออนไลน์ด้วย KULam โดยสำนักบริหารการศึกษา

1. การขอใช้ระบบสอบ  KULam

1.1 วิชาใดหมู่ใด (ทุกวิทยาเขต)  ที่ต้องการสอบกลางภาคหรือปลายภาค ที่ต้องมีการกดปุ่ม Start เริ่มทำข้อสอบพร้อม ๆ กัน ครั้งละเกินครั้งละ 300 คน  ให้กรอกแบบฟอร์มนี้  เพื่อที่จะจัดเตรียมระบบให้เพียงพอต่อการสอบพร้อม ๆ กัน ก่อนการสอบจริงอย่างน้อย 48 ชม.

1.2 สำหรับการทำข้อสอบที่กำหนดเป็นช่วงเวลายาว ๆ เช่น นิสิตจะสอบเวลาใดก็ได้หนึ่งวัน ในสามวัน หรือใน อาทิตย์นั้น  ที่ไม่ได้จำเป็นต้องกด start พร้อมกัน   ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว

2. การขอเจ้าหน้าที่คุมสอบและอำนวยการการสอบแบบถ่ายทอดสดและคุมสอบด้วยระบบ Zoom 

2.1  การจัดสอบด้วย  KULam พร้อมกับการถ่ายทอดสดการสอบด้วย Zoom , WebEx หรืออื่น ๆ ที่ทางวิชาดำเนินการคุมสอบเองได้ทั้งหมด หากมีการสอบไม่เกิน 300 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใด ๆ   หากมีการสอบเกิน 300 คน ให้กรอกแบบฟอร์มนี้

2.2  หากเป็นวิชาใดเป็นวิชาส่วนกลาง ที่ สบศ.  ได้ดำเนินการจัดสอบให้  และต้องการให้สบศ. ช่วยเหลือในการจัดสอบแบบ ถ่ายทอดสดโดยการใช้ Zoom สามารถทำหนังสือผ่านคณบดี  แจ้งความต้องการมาที่ ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ  สบศ.  ก่อนล่วงหน้าวันสอบจริง 1 สัปดาห์   เพื่อที่จะให้ สบศ. ได้ช่วยเตรียมระบบ Zoom และ/หรือ  แจ้งจำนวนเจ้าหน้าที่ต้องการให้ช่วยคุมสอบออนไลน์ ในส่วนเสริมที่เจ้าหน้าที่คณะไม่เพียงพอ

2.3  สำหรับการซ้อมสอบ ก่อนวันสอบจริง ๆ  สบศ.  จะช่วยเหลือในการจัดซ้อมสอบให้ครั้งแรกในการสอบกลางภาค สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยผ่านการสอบออนไลน์แบบตั้งกล้องถ่ายทอดสด  โดยการก่อนซ้อมสอบ อาจารย์ประจำวิชาจะต้องแจ้งให้นิสิตให้อ่านรายละเอียดคำแนะนำและวิธีการสอบออนไลน์แบบถ่ายถอดสดผ่านมือถือ   วันและเวลา วิธีการ ลิงค์ที่จะเข้าระบบ  Zoom ในวันซ้อมสอบ  การจองรอบที่ต้องการจะซ้อมสอบ ให้ดูรายละเอียดได้ที่นี่