การสนับสนุนการสอบออนไลน์ด้วยระบบ KU LAM “สำหรับการเรียนการสอนและการสอบของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. การขอใช้ระบบสอบ KU LAM (ทุกวิทยาเขต) โดยคุมสอบด้วยตนเอง

1.1 การสอบในครั้งใดที่ต้องมีการกดปุ่ม Start เริ่มทำข้อสอบพร้อม ๆ กัน ตามเงื่อนไขดังนี้ ให้กรอกสเปรตชีตนี้ เพื่อที่จะจัดเตรียมระบบให้เพียงพอต่อการสอบพร้อม ๆ กัน ก่อนการสอบอย่างน้อย 48 ชม.

– การสอบในช่วงการสอบกลางภาค และสอบไล่ ทุกรายวิชา (กลางภาค ช่วงวันที่ 15 – 23 มกราคม 2565, สอบไล่ ช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565)
– การสอบนอกช่วงการสอบไล่ เฉพาะการสอบที่มีผู้เข้าสอบมากกว่า 250 คนขึ้นไป

1.2 สำหรับการทำข้อสอบที่กำหนดเป็นช่วงเวลายาว ๆ เช่น นิสิตจะสอบเวลาใดก็ได้หนึ่งวัน ในสามวัน หรือใน อาทิตย์นั้น ที่ไม่ได้จำเป็นต้องกด start พร้อมกัน ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว

1.3 การขอใช้งานระบบ KU LAM เพื่อการเรียนการสอนและการสอบของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริหารการศึกษา ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ

2. การขอใช้บริการการบริหารการจัดการคุมสอบ กรณีการสอบกลางภาคและสอบไล่ สำหรับวิชาในตารางสอบส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

2.1  หากเป็นวิชาใดเป็นวิชาในตารางสอบส่วนกลางบางเขน (“ตารางสอบ”) และต้องการให้สำนักบริหารการศึกษาร่วมดำเนินการบริหารการจัดการคุมสอบออนไลน์ผ่านระบบ KU LAM และคุมสอบโดยการวางถ่ายทอดสดผ่านกล้องด้านหลังผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ดำเนินการดังนี้

กรอกสเปรตชีตนี้ ในส่วนของให้ สบศ. จัดการการคุมสอบ (สำหรับกลางภาค ภาคปลาย/2564 ตารางเต็มแล้ว)
– หลังจากนั้น ส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอให้สำนักบริหารการศึกษาบริหารจัดการการคุมสอบ ผ่านหัวหน้าภาคและคณบดีต้นสังกัดรายวิชา มายังผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
– ฝ่ายบริการการเรียนการสอน และฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี จะติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้งสำหรับเอกสารในส่วนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ และ/หรือ การนัดหมายการประชุมเพื่อเตรียมการ หรือซ้อมสอบให้นิสิตตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อไป
– ลิงก์ห้องสอบ ZOOM อยู่ในแบบฟอร์ม

2.2 การคุมสอบในครั้งนี้จะคุมสอบ ณ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น (รวมถึงกรรมการรายวิชาที่ร่วมคุมสอบ) ***

2.3 อัตราค่าคุมสอบเป็นไปตามประกาศอัตราค่าคุมสอบสำหรับกรรมการคุมสอบที่กำหนด เช่นเดียวกับการสอบแบบออนไซต์ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินจะจ่ายค่าตอบกรรมการคุมสอบ ณ ห้องปฏิบัติงานการคุมสอบ สำหรับกรรมการทุกท่าน และจึงมีการเรียกเก็บโดยการหักจากค่าหน่วยกิตที่จะจัดสรรไปยังรายวิชาต่อไป ***

*** หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง คณะอนุกรรมการ ฯ อาจขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการคุมสอบตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

– การบริหารจัดการการคุมสอบ ฝ่ายบริการการเรียนการสอน โทร 0 2118 0100 ต่อ 8035-43
– ระบบการสอบและเจ้าหน้าที่โฮสห้องคุมสอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี (งานไอที) โทร 0 2118 0100 ต่อ 8055-60 , 096 224 2207 หรือไลน์ไอดี @131lbcuf (ตัวเล็กทั้งหมด มีเครื่องหมาย @ ด้วย)