Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

PLO/CLO รุ่นที่ 2

มิถุนายน 23 - มิถุนายน 24

รุ่นที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมบรรยาย 1 ชั้น 1 กองกิจการนิสิต
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

✅ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (สำหรับอาจารย์ใหม่) อายุงาน  5 ปี
✅ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอความกรุณาเตรียมเอกสารรายละเอียดดังต่อไปนี้มาเข้าร่วมการอบรม
1.        มคอ.2 เฉพาะภาคผนวกที่มีการระบุ PLO/YLO
2.        มคอ.3 หรือ Course Syllabus วิชาที่ท่านรับผิดชอบ 1 วิชา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้นิสิตและบุคลากร (Universal Vaccination) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกท่าน แสดงผลตรวจ ATK ที่ตรวจมาแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเข้าห้องอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

 

Details

Start:
มิถุนายน 23
End:
มิถุนายน 24
Event Category:
Event Tags: