คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2560
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2560
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 2560
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 2560
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2560
2556
2551
วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีการบิน 2560
2555
2553
วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2560
2556
2551
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 2559
วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดภัย 2559
วศ.ม.การจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) 2559
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2559
วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ 2559
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2560
วศ.ม. โยธา 2561
วศ.ม. การบินและอวกาศ 2560
วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม 2560
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2559
วิศวกรรมวัสดุ 2559
วิศวกรรมเครื่องกล 2559
วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 2559
วิศวกรรมไฟฟ้า 2560
วิศวกรรมโยธา 2561
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2559