ข่าวประกาศ  
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จ (KU2) (22 กรกฎาคม 2562) 
สามารถปฏิบัติตามขึ้นตอนได้ ดังต่อไปนี้ https://bit.ly/2y2Q0NS    
การลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  (8 กรกฎาคม 2562) 
นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562  ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://stdregis.ku.ac.th/
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ทำรายการผ่านระบบ https://stdregis.ku.ac.th/
  • นิสิตภาคพิเศษ  ลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  • นิสิตภาคปกติ    ยืนยันการลงทะเบียนเรียน  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ตามช่วงเวลาดังนี้
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562                                            เปลี่ยนเป็น รอบที่ 1 (09.00-12.00 น.)  (11 กรกฎาคม 2562) 
รอบที่ 1 เวลา  09.00 – 12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น. รอบที่ 3 เวลา 18.00 – 24.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น)
 • คณะเกษตร
 • คณะประมง
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์
 • แห่งแผ่นดิน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 
 • เข้าระบบได้โดยไม่กำหนดช่วงเวลา