👉 ขยายเวลาการ Drop W
  • - นิสิต ชำระเงิน  ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน ฯลฯ ให้ดำเนินการที่  My.KU.TH
  • - อาจารย์ประจำวิชา   แจ้งประกาศวิธีการสอน/สอบ อนุมัติเพิ่มถอน ให้ดำเนินการที่ My.KU.TH (ดูตัวอย่างจากคลิปด้านล่างนี้)
  • - อาจารย์ที่ปรึกษา ปลดล็อคนิสิตรอพินิจ ตรวจสอบการลงทะเบียน ให้ดำเนินการที่ My.KU.TH (ดูตัวอย่างจากคลิปด้านล่างนี้)
  • - สำหรับการกรอก มคอ. ให้ใช้ระบบเดิม isea.ku.ac.th การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น ทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรีให้เข้าไปดำเนินการที่เว็บไซต์  https://my.ku.th  โดยใช้  Login ของมหาวิทยาลัย *** หมายเหตุ  สำหรับนิสิตที่ยังไม่ขึ้นส่วนลดดังภาพ ให้เข้าระบบและตรวจสอบส่วนลดเพื่อดำเนินการชำระอีกครั้งในวันถัดไป ***
เงื่อนไข 1. ชำระผ่าน Mobile App ของธนาคารต่าง ๆ ได้ทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 2. ไม่สามารถนำ  QR Code นี้ไปชำระที่ตู้ ATM หรือ Counter ของสาขาธนาคารได้
แจ้งปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) ► โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8035-43 (การ Log in ไม่ได้ , การลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอนและการสอบ), 8074-8 (ค่าธรรมเนียมการศึกษา การเงินนิสิต)

►► ประกาศเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา