ข่าวประกาศ
แจ้งปัญหาโทร. 02-118-0100 , ด้านลงทะเบียนเรียน ต่อ 8035-43, ด้านการเงินค่าเทอม ต่อ 8074-78
ประกาศ  (4 เมษายน 2563) 
- นิสิตที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา และ มีส่วนต่าง กยศ. กรอ. สามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 เมษายน 2563  
กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา ภาคปลาย 2562 (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
13-17 ม.ค.63 ลงทะเบียนและเพิ่มถอน ผ่านระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องอนุมัติใด ๆ
20-24 ม.ค.63 1. นิสิตลงทะเบียนเพิ่มถอนผ่านระบบ (สิ้นสุดวันศุกร์เวลา 16:30)  2. นิสิตติดต่อกับอาจารย์ประจำวิชาด้วยตนเอง โดยการอนุมัติผ่านระบบ ที่เมนู 5115 (อาจารย์ประจำวิชาอนุมัติได้จนถึงวันอาทิตย์ ที่ 26 เวลา 23:59)  - อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องอนุมัติใด ๆ - การใช้แบบฟอร์ม KU3 หรือไม่  เป็นการจัดการระหว่างผู้สอนกับนิสิต สำนักบริหารการศึกษา (หรือ กอง บ.) ไม่ได้ต้องการเอกสาร KU3 เพราะได้มีการทำผ่านระบบอยู่แล้ว
27-28 ม.ค.63 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนที่ เมนู 5118 - หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เข้าไป ระบบถือว่ายืนยันตามที่นิสิตลงทะเบียน
29 ม.ค.63 เป็นต้นไป นิสิตเข้าตรวจสอบการลงทะเบียนในระบบ - ถ้าอ.ที่ปรึกษาไม่เห็นชอบ จะมีระบุในหมายเหตุของวิชาที่ถูกถอนออก

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน วันและเวลาของภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

- บางเขน
- กำแพงแสน
ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) (21 พฤศจิกายน 2562) 
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จ (KU2) (22 กรกฎาคม 2562) 
สามารถปฏิบัติตามขึ้นตอนได้ ดังต่อไปนี้ https://bit.ly/2y2Q0NS