ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตาม QR Cord ด้านล่างค่ะ


การลงทะเบียนขอรับสิทธ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ my.ku.th !!!

คลิกที่นี่ (หรือพิมพ์ URL: https://my.ku.th) เพื่อไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียน (อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา) รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
สำหรับการจัดทำข้อมูลหลักสูตรและแบบฟอร์ม มคอ. ต่าง ๆ และการเปิดรายวิชา (เมนู 451) ยังคงใช้เว็บไซต์นี้เช่นเดิม


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 เมษายน 2564

รูปตัวอย่าง เรื่องที่ประกาศ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 14 เมษายน  2564

ปฏิทินการดำเนินงานรายงาน มคอ. 5/6 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 27 มีนาคม 2564

รายละเอียด ไทย นานาชาติ
นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินตนเองผ่าน https://eassess.ku.ac.th จ. 22 – อา. 28 มี.ค. 2564 จ. 26 เม.ย. – อา. 2 พ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ (ภายในเวลา 23.59 น.)
นิสิตจะยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไปได้จนกว่าจะได้รับการประกาศผลการเรียนของภาคการศึกษานี้
จ. 26 เม.ย. 2564 จ. 24 พ.ค. 2564
อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 ศ. 30 เม.ย. 2564 ศ. 28 พ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการจัดทำและยืนยันความสมบูรณ์ มคอ. 5/6 ออนไลน์ อ. 16 พ.ค. 2564 พ. 16 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N (ภายในเวลา 23.59 น.)
หากพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่านิสิต “สอบตก” (ได้เกรด F หรือ U) โดยอัตโนมัติ
พ. 26 พ.ค. 2564 ศ. 18 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายของการจัดทำรายงาน มคอ. 7 อ. 15 มิ.ย. 2564 ศ. 16 ก.ค. 2564

*** รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในประกาศหลังจากเข้าสู่ระบบในฐานะอาจารย์ / บุคลากร ***


ติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา (กำแพงแสน)

ติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา (กำแพงแสน) >>> คลิกที่นี่ <<<