กรอกประวัตินิสิตใหม่ ไม่ได้ใช้ช่อง login ด้านข้างนี้

นิสิตใหม่เข้าระบบกรอกประวัตินิสิตใหม่ที่เว็บ
https://isea.ku.ac.th/STDWeb/faces/std/std_t08_01.jsfลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ my.ku.th !!!

คลิกที่นี่ (หรือพิมพ์ URL: https://my.ku.th) เพื่อไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา การอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียน (อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา) รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
สำหรับการจัดทำข้อมูลหลักสูตรและแบบฟอร์ม มคอ. ต่าง ๆ และการเปิดรายวิชา (เมนู 451) ยังคงใช้เว็บไซต์นี้เช่นเดิม


สำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา / กองบริหารวิชาการและนิสิต (วิทยาเขต)

ติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา / กองบริหารวิชาการและนิสิต (วิทยาเขต) >>> คลิกที่นี่ <<<