การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22

เรื่อง จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 9-10 กันยายน 2564 (ออนไลน์)