ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคำแนะนำในการตั้งค่าเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน16 เมษายน 2564

รูปตัวอย่าง เรื่องที่ประกาศ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 37
18 พฤษภาคม  2565
คู่มือการกำหนดเงื่อนไขนิสิตผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หมู่เรียนต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU ISEA) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 16 เมษายน  2564
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับคณะวิชาและอาจารย์ผู้สอน 2 พฤษภาคม  2564
คู่มือการขึ้นประกาศสำหรับหมู่เรียนต่าง ๆ บนระบบ my.ku.th สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ปฏิทินการดำเนินงานรายงาน มคอ. 5/6 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 27 มีนาคม 2564

รายละเอียด ไทย นานาชาติ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินตนเองผ่าน https://eassess.ku.ac.th จ. 22 – อา. 28 มี.ค. 2564 จ. 26 เม.ย. – อา. 2 พ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ (ภายในเวลา 23.59 น.) ที่เว็บ https://grade.ku.ac.th
หากพ้นกำหนดดังกล่าว ระบบจะปรับปรุงระดับคะแนนของนิสิตเป็น “ไม่ประกาศคะแนน” (เกรด N) ให้โดยอัตโนมัติ นิสิตจะยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องได้จนกว่าเอกสาร KU 7 จะมาถึงหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตเพื่อได้สแกนบาร์โค้ดเพื่อยืนยันการอนุมัติการเปลี่ยนคะแนนแล้ว
จ. 26 เม.ย. 2564 จ. 24 พ.ค. 2564
อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th
(ข้อมูลผลประเมินการสอนจะเข้าสู่ระบบรายงาน มคอ. 5/6 ประมาณ 3-5 วันทำการ)
ศ. 30 เม.ย. 2564 ศ. 28 พ.ค. 2564
วันสุดท้ายของการยืนยันความสมบูรณ์ มคอ. 5/6 ออนไลน์ (เมนู 254 ข้อมูล มคอ. 5/6)
(ไม่ต้องรอให้ข้อมูลสรุปผลการเรียนและผลการประเมินเข้าสู่หน้าจอ มคอ. 5/6 ข้อมูลสรุป ฯ จะตามเข้ามาทีหลังโดยอัตโนมัติ)
อ. 16 พ.ค. 2564 พ. 16 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายของการแก้ไขระดับคะแนน I และ N (ภายในเวลา 23.59 น.) ที่เว็บ https://grade.ku.ac.th
หากพ้นกำหนดดังกล่าว ระบบจะปรับปรุงระดับคะแนนของนิสิตเป็น “สอบตก” (เกรด F หรือ U) ให้โดยอัตโนมัติ
พ. 26 พ.ค. 2564
พฤ. 27 พ.ค. 2564
ศ. 18 มิ.ย. 2564
วันสุดท้ายของการจัดทำรายงาน มคอ. 7 (กรณีที่หลักสูตรมีกำหนดการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ ก่อนกำหนดนี้ จะต้องจัดทำรายงาน มคอ. 7 ให้แล้วเสร็จก่อนวันตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) อ. 15 มิ.ย. 2564 ศ. 16 ก.ค. 2564

*** กรณีที่เกินกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน จะยังคงสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไข/ยืนยันความสมบูรณ์ ได้ แต่ระบบจะบันทึกเวลาในการดำเนินการตามความเป็นจริง ***


การปรับปรุงรายชื่อและลำดับของอาจารย์ผู้สอน/ผู้กรอกคะแนน 30 พฤศจิกายน 2563

เจ้าหน้าที่ของงานบริการการศึกษา/งานทะเบียนและประมวลผลนิสิตระดับคณะวิชา สามารถดำเนินการปรับปรุงรายชื่อและลำดับของอาจารย์ผู้สอน/ผู้กรอกเกรด ได้ผ่านเมนู 451 เปิดรายวิชา โดยข้อมูลจะถูกประมวลผลเข้าสู่ระบบกรอกเกรดออนไลน์ทุก ๆ hh.20 น. และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่เวลา hh.30 น. เป็นต้นไป (hh = 08-23)


GOOGLE DRIVE เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA/my.ku.th) 16 เมษายน 2564


สามารถเข้าถึงได้ที่ URL: https://bit.ly/ku-isea-gdrive

โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) ของท่าน (หากเข้าสู่ระบบด้วย @gmail.com จะไม่สามารถเปิดได้) อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี KU-Google ได้ที่เว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/2019/ku-google