การกรอกข้อมูลและยืนยันการซ้อมสอบสำหรับกรมการขนส่งทางราง

 ข้อกำหนดการเข้าซ้อมสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันซ้อมสอบวันอาทิตย์ ที่  19 กันยายน 2564

ก่อนการเข้าซ้อมสอบในวันซ้อมสอบดังกล่าว  ให้ผู้รับการประเมินดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำข้อสอบ ให้ติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser โดยอุปกรณ์ที่ใช้สอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , Mac ที่มีกล้องหน้า หรือเป็นอุปกรณ์ iPad เท่านั้น

2. บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ดำเนินการถ่ายทอดสด  (ระบบปฏิบัติการเป็น Android หรือ iOS)  ให้ติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

3. จัดวางโต้ะ ตำแหน่งที่นั่งและติดตั้งมุมกล้องตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางราง

4. email  ที่จะ login เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มยืนยันรอบซ้อมสอบจะต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น และจะใช้อีเมลนี้ในในการเข้าระบบสอบในวันซ้อมสอบ และวันสอบจริง

5. ในวันสอบจริงโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายทอดสดตนเองโดยการเข้าระบบ  Zoom  ให้ดำเนินการดังนี้
–  ตอนเข้าระบบ Zoom จะถามว่าจะให้ Host ปิดเปิดไมค์โครโฟนได้หรือไม่  ให้ตอบอนุญาต (Allow host to unmute microphone ตอบ Allow) หาก Host
–  ตั้งชื่อตนเองในระบบ Zoom  ให้อยู่ในรูปแบบ ดังนี้ รหัสผู้เข้าสอบเฉพาะ 4 ตัวท้าย  ตามด้วยชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  เช่น  0235  สมชาย รักเรียน

6. ลิงค์ห้อง Zoom ที่ผู้รับการประเมินจะเข้าในวันสอบจริง (รอประกาศวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64)