การกรอกข้อมูลและยืนยันการซ้อมสอบสำหรับกรมการขนส่งทางราง

 ข้อกำหนดการเข้าซ้อมสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันสอบจริงวันอาทิตย์ ที่  26 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น.

ก่อนการเข้าสอบในวันสอบจริงดังกล่าว  ให้ผู้รับการประเมินดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำข้อสอบ ให้ติดตั้งโปรแกรม Safe Exam Browser โดยอุปกรณ์ที่ใช้สอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , Mac ที่มีกล้องหน้า หรือเป็นอุปกรณ์ iPad เท่านั้น

2. บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ดำเนินการถ่ายทอดสด  (ระบบปฏิบัติการเป็น Android หรือ iOS)  ให้ติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

3. จัดวางโต้ะ ตำแหน่งที่นั่งและติดตั้งมุมกล้องตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางราง เช่นเดียวกันกับวันซ้อม

4. email  ที่จะ login เพื่อทำข้อสอบจริงจะต้องอีเมลที่ได้ใช้ในวันซ้อมสอบเท่านั้น

5. ในวันสอบจริงโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายทอดสดตนเองโดยการเข้าระบบ  Zoom  ให้ดำเนินการดังนี้
–  ตอนเข้าระบบ Zoom จะถามว่าจะให้ Host ปิดเปิดไมค์โครโฟนได้หรือไม่  ให้ตอบอนุญาต (Allow host to unmute microphone ตอบ Allow) หาก Host
–  ตั้งชื่อตนเองในระบบ Zoom  ให้อยู่ในรูปแบบ ดังนี้ รหัสผู้เข้าสอบเฉพาะ 4 ตัวท้าย  ตามด้วยชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)  เช่น  0235  สมชาย รักเรียน

6. ลิงค์ห้อง Zoom สำหรับผู้รับการประเมินรอบที่ 1  จะเข้าในวันสอบจริง ได้ถูกส่งไปหาอีเมลที่ท่านใช้ซ้อมสอบกับระบบสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากไม่พบอีเมล ให้ตรวจสอบใน  Spam หรือ Junk ด้วย   ติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบสอบของ มก. โทร 0 2118 0110 จนถึงเวลา 09. 10 ของวันสอบจริง