KU Open House 2017 
โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

Admission กลาง
20% GPAX มีวินัยแค่ไหน?

30% O-NET ได้วิชาการอะไรมาจากโรงเรียนบ้าง?

50% GAT หรือ PAT  จะเรียนคณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆ รอดมั้ย?

คะแนน Admission ในปีที่ผ่านมา

คณะ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
คณะเกษตร 18264 11172.5
คณะประมง 16263.5 12348.5
คณะวนศาสตร์ 16992.6 12789.6
คณะวิทยาศาสตร์ 17764 10790.3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18655 10189
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20787 15477
คณะศึกษาศาสตร์ 22108 16737.8
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20234 13930.5
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22238 19876
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 19413 15924.6
คณะสิ่งแวดล้อม 16218 13496.2
คณะบริหารธุรกิจ 20410 17759.84
คณะมนุษยศาสตร์ 25027 11622
คณะเศรษฐศาสตร์ 20016.8 14936.7
คณะสังคมศาสตร์ 21357 13297.6

 

คะแนน AD สูงจัง!!!!

มีทางเลือกอื่นไหม?

ภาคพิเศษ  ช่วงเวลาเรียนต่างกับภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแพงกว่าประมาณสองเท่า
วิทยาเขตอื่นๆ เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาจะเบากว่า

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

www.admission.ku.ac.th

    ปฏิทิน, เกณฑ์ KU Admission  และข้อมูลการรับเข้าทุกรูปแบบ

    ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

www.cuas.or.th

    ปฏิทินการสอบ Admission กลาง, กำหนดการยื่นคะแนน,

    ข้อมูลคะแนนสูง-ต่ำ Admission, ข้อมูล Clearinghouse

 

www.niets.or.th

    ผู้จัดสอบ O-NET, GAT, PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา