ประกาศสำคัญสำหรับนิสิตใหม่ สังกัดส่วนกลางบางเขน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ https://admission.ku.ac.th

  1. ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เลื่อนเป็นเริ่มต้นวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยชำระเงินผ่านระบบ https://my.ku.th
  2. สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ชำระเงินผ่านระบบ https://my.ku.th แต่ให้ไปดำเนินการในส่วนของการลงทะเบียนเรียนที่ระบบ https://sp-regis.ku.ac.th/ (เริ่มย้ายมาลงทะเบียนบนระบบเดียวกันตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ประกาศสำคัญสำหรับนิสิตใหม่ สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

เนื่องด้วยแบบฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสอบถามนิสิตเกี่ยวกับผลกระทบของนิสิตใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอให้นิสิตสังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเข้าไปดำเนินการตอบแบบฟอร์ม ฯ ในข้อเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการวางแผนแนวทางการช่วยเหลือนิสิตใหม่ได้ตามสถานการณ์ตามวิทยาเขตต่าง ๆ ต่อไป


Important Announcements for new students of Bangkhen Central Campus

For more information proceed to https://admission.ku.ac.th

  1. The tuition fee payment starting date for international programme students is postponed to be set to begin on June 7th, 2021, via https://my.ku.th. The final day of payment is still be held on the same date, on June 20th, 2021.
  2. The tuition fee payment for the International Dual-Bachelor Degree Project in Engineering (Aeronautics and Space Engineering) and Business Administration will be conducted at https://my.ku.th, but the course enrollment process will have to be made via https://sp-regis.ku.ac.th/ (The process will be resumed here starting on the Second Semester, Academic Year 2021.

Important Announcements for new students of Chalermphrakiet Sakon Nakorn Province

Due to the changes of new student’s surveying form to include impacts to each student due to COVID-19 pandemic, students who have already filled in the form before May 31st, 2021 are requested to re-enter the surveying form to mark additional questions presented within. These information will provide Kasetsart University valuable information regarding specialized and personalized students welfare planning.