โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 (ปีการศึกษา 2563)

ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการเข้าสอบแบบออนไลน์ สำหรับรุ่นที่ 15 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนในการเข้าสอบออนไลน์ โครงการเรียนล่วงหน้าฯ รุ่นที่ 15 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ผ่านระบบการจัดสอบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ และการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมในการสอบออนไลน์

กำหนดการอบรมการสอบออนไลน์
วันอังคารที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:30-18:30 น. ห้องประชุมคุม(ทดลอง)สอบจะเปิดตั้งแต่เวลา 15:30 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหานักเรียนซึ่งมีศักยภาพทางวิชาการสูงกว่านักเรียนปกติในระดับเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาในสาขาที่มีศักยภาพทางวิชาการไปได้เร็วกว่านักเรียนปกติในระดับเดียวกัน และแก้ไขปัญหาในการเบื่อหน่ายการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของนักเรียนในกลุ่มเหล่านี้ ดังนั้น โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความถนัดและสนใจ ได้ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสวิชาการขั้นสูงระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่นักเรียนชอบได้ก่อนที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาจริงอีกด้วย

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่มีความคล้ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยจะได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการเปิดสอนใน 4 รายวิชาพื้นฐานทางสายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว และได้รับความอนุเคราะห์ช่องทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีพิเศษจากคณะวิชาในสายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลาง (บางเขน) วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อีกด้วย

การเรียนการสอนของโครงการฯ ในระยะเริ่มแรก (รุ่นที่ 1 - 13)

การเรียนการสอนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แรกเริ่มแต่เดิม (รุ่นที่ 1 – 13) นั้น โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์ สลับกับการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านระบบห้องประชุมเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ หรือคู่ขนานทั้งสองรูปแบบ ซึ่งได้พบว่า ในการเรียนการสอนแบบทางไกลนั้น ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร (จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย และผลการศึกษาสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในแนวโน้มที่ไม่ดีนัก) เนื่องจากนักเรียนไม่มีโอกาสในการเข้าถึงและสอบถามบทเรียนหรือข้อสงสัยต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง (ระบบประชุมทางไกลในขณะนั้นรองรับเพียงแค่การสื่อสารทางเดียว) ส่วนการจัดเรียนการสอนในลักษณะชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนนั้น พบว่ามีผลการตอบรับที่ดีทั้งในแง่จำนวนนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผลการศึกษาสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีผลแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยผลการศึกษาของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเทียบเท่ากัน แต่ทว่า โครงการฯ ได้พบปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเรียนไปได้สักระยะหนึ่ง นักเรียนจะไม่สะดวกในการเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในภูมิลำเนาต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางไป-กลับตลอดเวลา ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในการเรียนทั้งในโครงการเรียนล่วงหน้าและการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือ ติดการสอบกลางภาค สอบไล่ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่โรงเรียน ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบประจำบทเรียน สอบกลางภาค หรือสอบไล่ของโครงการฯ ได้ ทำให้นักเรียนหลาย ๆ คน ต้องพลาดโอกาสในการศึกษาและการได้รับผลการเรียนจากโครงการฯ ไปอย่างน่าเสียดาย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมต่าง ๆ เช่น การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาไปด้วย ทำให้ปฏิทินการศึกษาของทั้งสองระดับเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกัน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น จนมากกว่าความเพียงพอของคาบเรียน-ห้องเรียนต่าง ๆ รวมไปถึงเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 และเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงปี พ.ศ. 2556 ที่ทำให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้าหรือต้องยกเลิกการเรียนการสอนในรุ่นนั้น ๆ ไป เป็นต้น ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเริ่มพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโครงการฯ เพื่อให้รองรับความต้องการที่กำลังเปลี่ยนไป

จากการเรียนที่ผูกยึดติดไว้ในห้องเรียน สู่การเรียนในยุค 4.0 เข้าเรียนออนไลน์ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา

ในขณะเดียวกัน การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พบว่า พฤติการณ์ในการเรียนรู้ของประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ การเข้ามาของเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กที่มีขนาดเล็กลง โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแท็บเล็ต การมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การเข้ามาของแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา สามารถกรอย้อนกลับ ปรับเพิ่มลดความเร็วเพื่อย้อนฟังจุดที่ไม่เข้าใจได้อย่างมีอิสระ ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่สามารถให้ผลลัพธ์การประเมินผลทันทีที่ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ รวมไปถึงคณาจารย์ผู้สอนรุ่นใหม่ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน เพื่อให้มีการสื่อสารและการนัดหมายที่ไม่จำเป็นต้องหาเวลาว่างในการเข้าพบหรือติดต่อให้ตรงกัน ตลอดไปจนถึงรูปแบบความต้องการทางการศึกษาและพฤติกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ผู้เรียนจะยอมเข้าเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามแผนการศึกษาที่มีลักษณะระยะยาว (เช่น ปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา) เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต กลายมาเป็นความต้องการที่ผู้เรียนสามารถออกแบบตารางการเข้าเรียนและการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ การศึกษาที่ไม่เน้นรูปแบบการที่ต้องเข้าห้องเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ การวางแผนการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น และความต้องการวุฒิการศึกษาแบบเก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ ทีละส่วน ๆ จนกระทั่งครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงจะมาขอแลกเป็นปริญญา ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากระบบเดิมที่ยึดติดกับห้องเรียน มาเป็นระบบใหม่ที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม เป็น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า KULearn (https://kulearn.online) ภายใต้แนวความคิด “KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ทุกประเภท สามารถเลือกที่จะ เรียนเพียงอย่างเดียว หรือ เรียนพร้อมสอบวัดผล โดยเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่เหมือนกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ แม้ว่าจะเป็นนักเรียนที่ยังไม่ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการทดลองเรียนก่อนที่จะเรียนจริงในปีการศึกษาถัดไป ผู้ปกครองที่สนใจอยากทราบรูปแบบการเรียนการสอนทั้งระบบของโครงการฯ ตลอดไปจนถึงนิสิต/นักศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เอง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มีความต้องการจะเพิ่มพูนและทดสอบความรู้ของตนเองก่อนที่จะไปลงทะเบียนเรียนจริง ๆ ในวิชาเหล่านั้นในชั้นเรียนปกติ เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้เริ่มผลักดันการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตามแนวคิด “KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา” ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับปรุงให้ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (จากเดิมที่มีอายุเพียงเฉพาะปีการศึกษาหรือรุ่นนั้น ๆ) ซึ่งปลดล็อกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเริ่มเก็บสะสมผลการเรียนเพื่อมายื่นโควตาของโครงการฯ หรือเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (ซิ่ว) สามารถใช้ผลการเรียนเทียบโอนได้เมื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางโควตาของโครงการ (ปัจจุบันโควตาฯ ใช้ได้เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.6 ต่อเนื่องขึ้นปี 1 เท่านั้น) การประสานงานกับโครงการธนาคารหน่วยกิตของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ให้นำผลการเรียนของโครงการฯ ไปนำเข้าธนาคารหน่วยกิตได้ (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและร่างข้อบังคับและระเบียบฯ ของทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) ประสานงานกับรายวิชาอื่น ๆ ที่ผู้เรียน และ/หรือ คณะวิชาเจ้าของรายวิชาต่าง ๆ มีความสนใจ โดยเฉพาะทางสายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์ เช่น รายวิชาหลักการทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษ เข้ามาเปิดรายวิชาในโครงการฯ มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดการเรียนการสอนหลาย ๆ รอบ ใน 1 ปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกแบ่งการลงทะเบียนเรียนออกเป็นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อไม่ให้หนักเกินไป หรือ สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้หลายครั้งด้วยเช่นกันเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดีที่สุดในการใช้งานอื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เรียน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ลงทะเบียนเรียน

 1. ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ ในการสมัครและลงทะเบียนเรียน
 2. มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KU Learn (https://kulearn.online) และสามารถดูบทเรียนต่าง ๆ และทำแบบทดสอบท้ายบทได้
 3. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ มีประเภทการลงทะเบียนเรียนอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่
  1. เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit)
  2. เรียนและเข้าสอบ (Credit)
 4. กรณีลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนและเข้าสอบ (Credit) ผู้เข้าสอบจะต้องสามารถเดินทางมาเข้าสอบวัดผล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ได้ มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบการจัดการสอบออนไลน์ KU L.A.M. ตามกำหนดการการทดลองใช้งานระบบการสอบวัดผล และกำหนดการการสอบวัดผลของแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของโครงการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ต้องการยื่นโควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ในปีการศึกษา 2563 นี้ นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามชั้นปีดังต่อไปนี้ (ผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอายุสะสมได้ 3 ปีปฏิทิน)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยื่นโควตาฯ ในปีการศึกษา 2564 / รุ่นที่ 15)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ยื่นโควตาฯ ในปีการศึกษา 2565 / รุ่นที่ 16)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ยื่นโควตาฯ ในปีการศึกษา 2566 / รุ่นที่ 17)
 2. จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 หรือแผนการเรียนที่เทียบเท่า โดยให้นับจากจำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 5 เทอม 2) จะต้องมีหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชารหัส ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิชารหัส ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าวใน 4 ภาคการศึกษา มีค่าไม่น้อยไปกว่า 2.75

ทั้งนี้ ส่วนการจัดการเรียนการสอนและการสอบ จะยังไม่ดำเนินการตรวจคุณสมบัติ และเรียกเก็บหลักฐานต่าง ๆ การตรวจคุณสมบัติการมีสิทธิ์ยื่นคะแนนในรอบโควตาการรับเข้าพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการในส่วนของคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละปีการศึกษาที่นักเรียนยื่นใช้สิทธิ์ฯ

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอนและการสอบ รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563)

ขั้นตอนโครงการ รุ่นที่ 15 รอบที่ 1
(ยุบรวมกับ 15/2)
รุ่นที่ 15 รอบที่ 2 รุ่นที่ 15 รอบที่ 3
วันเริ่มเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ KU Learn
ที่เว็บไซต์ https://kulearn.online
จ. 17 ก.พ. 2563 จ. 11 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. 2563
จ. 17 ก.พ. 2563 (รวมรอบที่ 15/1 และ 15/2)
ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit)
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน วิชาละ 500 บาท
สมัครได้ตลอดเวลา
โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้ครั้งละ 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนและเข้าสอบ (Credit)
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน รายวิชาละ 4,500 บาท
จ. 17 ก.พ. – อา. 22 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 14 มิ.ย. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 13 ก.ย. 2563
จ. 17 ก.พ. – อา. 14 มิ.ย. 2563
• ช่วงราคาพิเศษ ลดค่าลงทะเบียนเรียน 1,000 บาท
เหลือเพียงรายวิชาละ 3,500 บาท
จ. 17 ก.พ. – อา. 1 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 24 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 30 ส.ค. 2563
ตรวจสอบห้องสอบกลางภาค พ. 25 มี.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 17 มิ.ย. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันสอบกลางภาค ส. 28 – อา. 29 มี.ค. 2563 ส. 20 – อา. 21 มิ.ย. 2563 ส. 19 – อา. 20 ก.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชม.)
ส. 28 มี.ค. 2563 ส. 20 มิ.ย. 2563 ส. 19 ก.ย. 2563
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
เวลา 13:00-16:00 น. (3 ชม.)
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
เวลา 09:00-11:00 น. (2 ชม.)
อา. 29 มี.ค. 2563 อา. 21 มิ.ย. 2563 อา. 20 ก.ย. 2563
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
เวลา 12:00-14:00 น. (2 ชม.)
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค อ. 28 เม.ย. 2563 เวลา 16:30 น. อ. 21 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. อ. 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:30 น.
ตรวจสอบห้องสอบไล่ พ. 6 พ.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 29 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 4 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันสอบไล่ ส. 9 – อา. 10 พ.ค. 2563 ส. 1 – อา. 2 ส.ค. 2563 ส. 7 – อา. 8 พ.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชม.)
ส. 9 พ.ค. 2563 ส. 1 ส.ค. 2563 ส. 7 พ.ย. 2563
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
เวลา 13:00-16:00 น. (3 ชม.)
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
เวลา 09:00-11:00 น. (2 ชม.)
อา. 10 พ.ค. 2563 อา. 2 ส.ค. 2563 อา. 8 พ.ย. 2563
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
เวลา 12:00-14:00 น. (2 ชม.)
ประกาศผลการเรียน (ระดับคะแนน) พ. 10 มิ.ย. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 2 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น. จ. 30 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันหมดอายุการเข้าใช้งาน (เฉพาะประเภท Credit) จ. 15 มิ.ย. 2563 จ. 7 ก.ย. 2563 จ. 14 ธ.ค. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
วันเปิดระบบยื่นผลการเรียน TCAS รอบที่ 1/2564 รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2564 รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2564 โครงการเรียนล่วงหน้า รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันประกาศผลการผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันเข้าระบบ Clearing House ของผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอประกาศจาก ทปอ. / ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วันหมดอายุผลการเรียน อา. 31 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. ผู้ลงทะเบียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) จะสามารถเข้าเรียนในบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KU Learn (https://kulearn.online) ได้ตลอดเวลาในระยะเวลา 120 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาจากวันที่ทำรายการลงทะเบียนเรียนสำเร็จต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลา 120 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีก หากประสงค์ที่จะเข้าใช้งานต่อเนื่อง จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อต่ออายุการเข้าถึงบทเรียน
 2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเรียนได้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาในภายหลัง มีความประสงค์ที่จะเข้าสอบเพื่อได้ผลการเรียน (เกรด) จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรูปแบบ เรียนพร้อมเข้าสอบ (Credit) ตามอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และภายในระยะเวลาของปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน และการสอบวัดผล กำหนดไว้
 3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ทุกรายวิชา ทุกรุ่น ทุกรอบ และทุกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน ครอบคลุมเฉพาะการได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบ KU Learn (https://kulearn.online) และการเข้าสอบในระบบ KU L.A.M. (สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ Credit) เท่านั้น ไม่รวมไปถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อชำระเงินแล้ว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้ชำระไปแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้ลงทะเบียนเรียนต้องตรวจสอบกำหนดการวันและเวลาในการเข้าสอบกลางภาค และสอบไล่ก่อนลงทะเบียนเรียน การไม่เข้าสอบ เข้าระบบการสอบเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือขาดสอบใด ๆ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสอบชดใช้ใด ๆ ยกเว้นเพียงแต่กรณีผู้จัดสอบไม่สามารถจัดสอบให้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ หรือกรณีผู้เข้าสอบมีปัญหาในการสอบในระบบการจัดสอบ KU L.A.M. ซึ่งไม่ได้มาจากความพยายามส่อทุจริต หรือการทุจริตการสอบเท่านั้น
 5. ผู้ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลรุ่นที่ 15 รอบที่ 1 จะได้รับบทเรียนของรุ่นที่ 15 รอบที่ 2 ทดแทนในวันเปิดการเรียนการสอนของรุ่นที่ 15 รอบที่ 2
 6. ผู้ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลที่ไม่ได้เข้าสอบ หรือขาดสอบวัดผลกลางภาค จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่ของวิชานั้น ๆ

เข้าสู่ระบบ KULearn Online

การรับนักเรียนในโครงการฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นใช้สิทธิ์โควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษในปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS รอบที่ 1/2564 (Portfolio) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะสามารถจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านั้น ไม่มีสิทธิ์ยื่นโควตาฯ ในรอบนี้
 2. ต้องศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยให้ถือเอาจากจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 5 เทอม 2) ต้องมีหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (วิชารหัส ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิชารหัส ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าว 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
 3. มีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ ตามตารางด้านล่างนี้ โดยระบบจะเลือกผลการเรียนที่ดีที่สุดที่ยังไม่หมดอายุให้โดยอัตโนมัติ
 4. สามารถเลือกอันดับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ
 5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 2564) กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมหลังจากผู้สมัครฯ ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

 1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ภายในสิ้นปีการศึกษา 2563 (เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ามอบตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

เกณฑ์ผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าฯ ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการสะสมไว้

*** ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนฯ สามารถเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ 1 – 4 อันดับ ***

คณะวิชา สาขาวิชา เงื่อนไขเพื่อมีสิทธิ์ยื่นคะแนนฯ จำนวนรับไม่เกิน (คน)
บางเขน
คณะเกษตร 1. คหกรรมศาสตร์
2. เคมีการเกษตร
3. วิทยาศาสตร์เกษตร
4. เกษตรเขตร้อน
5. อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
6. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
7. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี และ/หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
2
1
4
1
1
1
1
8. เทคโนโลยีระบบเกษตร สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1. เทคนิคการสัตวแพทย์
2. การพยาบาลสัตว์
ให้เรียนวิชา เคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
5
คณะประมง (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวนศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะวิทยาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
3
2. เคมี
3. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
3
5
4. เคมีอุตสาหกรรม 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5. จุลชีววิทยา
6. พฤกษศาสตร์
ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
7. ชีวเคมี ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
8. พันธุศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– วิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ มีผลสอบไม่ต่ำกว่า D
10
9. ฟิสิกส์
10. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
11. สถิติ
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
2
4
4
12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
4
13. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สามารถเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
14. สัตววิทยา
15. ชีววิทยา
ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
16. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรรมอุตสาหการ
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมเคมี
7. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
8. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
9. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10.วิศวกรรมวัสดุ
11.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า B
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
3. ผลการเรียนของวิชาที่เลือกตามข้อ 1 และ 2 เมื่อนำมาเฉลี่ยกันแล้ว มีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
8
4. เทคโนโลยีการบรรจุ
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
5
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 1. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
2. ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
TOEFL PBT/ITP มากกว่า 547 คะแนน
.             CBT          มากกว่า 210 คะแนน
.             iBT           มากกว่า 78 คะแนน
IELTS                    อย่างน้อยระดับ 5.5
OOPT                    มากกว่า 80 คะแนน
KU-EPT                มากกว่า 70 คะแนน
5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
10
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โครงการขยายโอกาสวิทยาเขตกำแพงแสน) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
10
10
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1. เคมี 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
2. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
3. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
6. วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยากร)
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
5
5
5
5
5
7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีการอาหาร
2. ทรัพยากรเกษตร
3. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
4. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
5. ประมง
6. สัตวศาสตร์
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
10
10
10
10
10

กรณีที่มีผู้ที่มีผลการศึกษามากกว่าจำนวนที่รับได้ จะพิจารณาตามลำดับคือ พิจารณาตัวเลือกเงื่อนไข หรือ เงื่อนไขแรกก่อน (กรณีสาขาวิชากำหนดเงื่อนไขให้เลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข) และพิจารณาจากคะแนนดิบของวิชานั้น ๆ ต่อไป

เกณฑ์คะแนนตามตารางข้างต้น เฉพาะการรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และจำนวนการรับเข้าศึกษาในรุ่นถัด ๆ ไป

หมายเหตุ:

 • นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านี้ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่ยังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ตามปกติหากผลการเรียนยังไม่หมดอายุ 3 ปี
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนและสอบวัดผลเพื่อสะสมผลการเรียน เพื่อใช้ยื่นขอสิทธิ์ฯ เมื่อนักเรียนขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ตามลำดับ แต่จะใช้เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของปีที่นักเรียนจะยื่นใช้สิทธิ์ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคณะวิชา/วิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษา ดังนั้น นักเรียนจะต้องติดตามข้อมูลและข่าวสารจากของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

เฟซบุ๊กเพจของโครงการ: KULearn

ติดต่อผ่านแบบฟอร์ม

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน แจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรม KULearn 0 2118 0100 ต่อ 8059-60
0 2942 8200-45 ต่อ 618059-60
registrar@ku.ac.th
Facebook: KULearn
แนะแนวการเรียนการสอน ติดต่อออก roadshow จัดบูธของโครงการฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
0 2942 8200-45 ต่อ 618231
esd.psd@ku.ac.th
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
0 2942 8200 ต่อ 618046-51
admission@ku.ac.th
รายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบฯ 0 2562 5444, 5555 ต่อ 646141-6
0 2942 8200-45 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th