โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 (ปีการศึกษา 2563)

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 (ปีการศึกษา 2563)

ลงทะเบียนเรียนและเข้าเรียนที่ระบบ KULearn (https://kulearn.online) คลิกที่นี่

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหานักเรียนซึ่งมีศักยภาพทางวิชาการสูงกว่านักเรียนปกติในระดับเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาในสาขาที่มีศักยภาพทางวิชาการไปได้เร็วกว่านักเรียนปกติในระดับเดียวกัน และแก้ไขปัญหาในการเบื่อหน่ายการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของนักเรียนในกลุ่มเหล่านี้ ดังนั้น โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความถนัดและสนใจ ได้ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสวิชาการขั้นสูงระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่นักเรียนชอบได้ก่อนที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาจริงอีกด้วย

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่มีความคล้ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยจะได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการเปิดสอนใน 4 รายวิชาพื้นฐานทางสายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว และได้รับความอนุเคราะห์ช่องทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีพิเศษจากคณะวิชาในสายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลาง (บางเขน) วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อีกด้วย

การเรียนการสอนของโครงการฯ ในระยะเริ่มแรก (รุ่นที่ 1 - 13)

การเรียนการสอนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แรกเริ่มแต่เดิม (รุ่นที่ 1 – 13) นั้น โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์ สลับกับการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านระบบห้องประชุมเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ หรือคู่ขนานทั้งสองรูปแบบ ซึ่งได้พบว่า ในการเรียนการสอนแบบทางไกลนั้น ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร (จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย และผลการศึกษาสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในแนวโน้มที่ไม่ดีนัก) เนื่องจากนักเรียนไม่มีโอกาสในการเข้าถึงและสอบถามบทเรียนหรือข้อสงสัยต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง (ระบบประชุมทางไกลในขณะนั้นรองรับเพียงแค่การสื่อสารทางเดียว) ส่วนการจัดเรียนการสอนในลักษณะชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนนั้น พบว่ามีผลการตอบรับที่ดีทั้งในแง่จำนวนนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และผลการศึกษาสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีผลแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยผลการศึกษาของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเทียบเท่ากัน แต่ทว่า โครงการฯ ได้พบปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเรียนไปได้สักระยะหนึ่ง นักเรียนจะไม่สะดวกในการเดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในภูมิลำเนาต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางไป-กลับตลอดเวลา ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในการเรียนทั้งในโครงการเรียนล่วงหน้าและการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือ ติดการสอบกลางภาค สอบไล่ หรือกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่โรงเรียน ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบประจำบทเรียน สอบกลางภาค หรือสอบไล่ของโครงการฯ ได้ ทำให้นักเรียนหลาย ๆ คน ต้องพลาดโอกาสในการศึกษาและการได้รับผลการเรียนจากโครงการฯ ไปอย่างน่าเสียดาย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมต่าง ๆ เช่น การเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาไปด้วย ทำให้ปฏิทินการศึกษาของทั้งสองระดับเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกัน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น จนมากกว่าความเพียงพอของคาบเรียน-ห้องเรียนต่าง ๆ รวมไปถึงเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 และเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงปี พ.ศ. 2556 ที่ทำให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้าหรือต้องยกเลิกการเรียนการสอนในรุ่นนั้น ๆ ไป เป็นต้น ทำให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องเริ่มพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของโครงการฯ เพื่อให้รองรับความต้องการที่กำลังเปลี่ยนไป

จากการเรียนที่ผูกยึดติดไว้ในห้องเรียน สู่การเรียนในยุค 4.0 เข้าเรียนออนไลน์ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา

ในขณะเดียวกัน การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พบว่า พฤติการณ์ในการเรียนรู้ของประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ การเข้ามาของเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กที่มีขนาดเล็กลง โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแท็บเล็ต การมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การเข้ามาของแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา สามารถกรอย้อนกลับ ปรับเพิ่มลดความเร็วเพื่อย้อนฟังจุดที่ไม่เข้าใจได้อย่างมีอิสระ ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่สามารถให้ผลลัพธ์การประเมินผลทันทีที่ทำแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ รวมไปถึงคณาจารย์ผู้สอนรุ่นใหม่ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน เพื่อให้มีการสื่อสารและการนัดหมายที่ไม่จำเป็นต้องหาเวลาว่างในการเข้าพบหรือติดต่อให้ตรงกัน ตลอดไปจนถึงรูปแบบความต้องการทางการศึกษาและพฤติกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ผู้เรียนจะยอมเข้าเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามแผนการศึกษาที่มีลักษณะระยะยาว (เช่น ปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา) เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต กลายมาเป็นความต้องการที่ผู้เรียนสามารถออกแบบตารางการเข้าเรียนและการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ การศึกษาที่ไม่เน้นรูปแบบการที่ต้องเข้าห้องเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ การวางแผนการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น และความต้องการวุฒิการศึกษาแบบเก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ ทีละส่วน ๆ จนกระทั่งครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงจะมาขอแลกเป็นปริญญา ทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากระบบเดิมที่ยึดติดกับห้องเรียน มาเป็นระบบใหม่ที่ให้อิสระแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ ครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม เป็น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า KULearn (https://kulearn.online) ภายใต้แนวความคิด “KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ทุกประเภท สามารถเลือกที่จะ เรียนเพียงอย่างเดียว หรือ เรียนพร้อมสอบวัดผล โดยเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่เหมือนกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ แม้ว่าจะเป็นนักเรียนที่ยังไม่ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการทดลองเรียนก่อนที่จะเรียนจริงในปีการศึกษาถัดไป ผู้ปกครองที่สนใจอยากทราบรูปแบบการเรียนการสอนทั้งระบบของโครงการฯ ตลอดไปจนถึงนิสิต/นักศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เอง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มีความต้องการจะเพิ่มพูนและทดสอบความรู้ของตนเองก่อนที่จะไปลงทะเบียนเรียนจริง ๆ ในวิชาเหล่านั้นในชั้นเรียนปกติ เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้เริ่มผลักดันการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตามแนวคิด “KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา” ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับปรุงให้ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (จากเดิมที่มีอายุเพียงเฉพาะปีการศึกษาหรือรุ่นนั้น ๆ) ซึ่งปลดล็อกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเริ่มเก็บสะสมผลการเรียนเพื่อมายื่นโควตาของโครงการฯ หรือเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (ซิ่ว) สามารถใช้ผลการเรียนเทียบโอนได้เมื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางโควตาของโครงการ (ปัจจุบันโควตาฯ ใช้ได้เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.6 ต่อเนื่องขึ้นปี 1 เท่านั้น) การประสานงานกับโครงการธนาคารหน่วยกิตของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ให้นำผลการเรียนของโครงการฯ ไปนำเข้าธนาคารหน่วยกิตได้ (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและร่างข้อบังคับและระเบียบฯ ของทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) ประสานงานกับรายวิชาอื่น ๆ ที่ผู้เรียน และ/หรือ คณะวิชาเจ้าของรายวิชาต่าง ๆ มีความสนใจ โดยเฉพาะทางสายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์ เช่น รายวิชาหลักการทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รายวิชาภาษาอังกฤษ เข้ามาเปิดรายวิชาในโครงการฯ มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดการเรียนการสอนหลาย ๆ รอบ ใน 1 ปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกแบ่งการลงทะเบียนเรียนออกเป็นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อไม่ให้หนักเกินไป หรือ สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้หลายครั้งด้วยเช่นกันเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดีที่สุดในการใช้งานอื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เรียน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ลงทะเบียนเรียน

 1. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประเภทการลงทะเบียนเรียนอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
  1. ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สอบวัดผลการเรียนและนับหน่วยกิต (Audit)
  2. ลงทะเบียนเรียนพร้อมเข้าสอบวัดผลและนับหน่วยกิต (Credit)
 2. การลงทะเบียนเรียนทั้งสองประเภท ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียน และไม่ต้องใช้เอกสารในการประกอบการสมัครเรียน
 3. ผู้ลงทะเบียนเรียนมีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KULearn (https://kulearn.online) ได้ (ไม่แนะนำให้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G/4G เพราะจะทำให้เสียปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก)
 4. สำหรับกรณีลงทะเบียนเรียนพร้อมเข้าสอบวัดผลและนับหน่วยกิต (Credit) ผู้เข้าสอบสามารถเดินทางเพื่อมาเข้าสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลางบางเขน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ ตามวันและเวลาของแต่ละการสอบวัดผลของแต่ละรายวิชา และแต่ละรุ่น-รอบ กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมของนักเรียนที่ต้องการสะสมผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

เพื่อใช้ยื่นคะแนนผ่านโควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการฯ

 1. ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนจะต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นปีเหล่านี้ เพื่อสะสมผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ใช้ยื่นคะแนนผ่านโควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการฯ (ผลการเรียนที่นักเรียนได้รับมีอายุ 3 ปีปฏิทิน)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนผู้ที่ประสงค์ที่จะยื่นคะแนนฯ เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับนักเรียนผู้ที่ประสงค์ที่จะยื่นคะแนนฯ เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนผู้ที่ประสงค์ที่จะยื่นคะแนนฯ เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
 2. กรณีกลุ่มคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์ ผู้ที่จะยื่นคะแนนฯ จะต้องศึกษาอยู่ในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ โดยถือเอาจากจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนจะ/ได้รับเมื่อจบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 5) จะต้องมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (รหัส ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รหัส ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าว ได้ 2.75 ขึ้นไป
 3. มีผลการเรียนที่ดีที่สุดและยังไม่หมดอายุของรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่คณะวิชากำหนดในแต่ละปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษานั้น ๆ
 4. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศเกณฑ์โควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการฯ  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกณฑ์ของ ทปอ. (TCAS) กำหนดไว้ในปีการศึกษานั้น ๆ

ทั้งนี้ ส่วนการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน และการสอบวัดผล จะไม่เป็นผู้ตรวจคุณสมบัติต่าง ๆ และจะไม่เรียกเก็บหลักฐานต่าง ๆ ในขั้นนี้ การตรวจคุณสมบัติการมีสิทธิ์ยื่นคะแนนในรอบโควตาการรับเข้าพิเศษของโครงการฯ จะดำเนินการในส่วนของขั้นตอนการรับเข้าศึกษาของแต่ละปีการศึกษาที่นักเรียนยื่นใช้สิทธิ์ฯ

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน และการสอบ รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563)

ขั้นตอนโครงการ รุ่นที่ 15/1 รุ่นที่ 15/2 รุ่นที่ 15/3
รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
 • 01417000 คณิตศาสตร์
 • 01403000 เคมี
 • 01424000 ชีววิทยา
 • 01420000 ฟิสิกส์
 • 01417000 คณิตศาสตร์
 • 01403000 เคมี
 • 01424000 ชีววิทยา
 • 01420000 ฟิสิกส์
 • … และวิชาอื่น ๆ ในอนาคต
 • 01417000 คณิตศาสตร์
 • 01403000 เคมี
 • 01424000 ชีววิทยา
 • 01420000 ฟิสิกส์
 • … และวิชาอื่น ๆ ในอนาคต
วันเริ่มเปิดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบ KULearn (https://kulearn.online)
จ. 17 ก.พ. 2563 จ. 11 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. 2563
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่เข้าสอบวัดผลแบบไม่นับหน่วยกิต (audit)
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน วิชาละ 500 บาท / สิทธิ์การใช้งาน 120 วัน1
สมัครได้ตลอดเวลา1
เริ่ม จ. 17 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลแบบนับหน่วยกิต (credit)2 จ. 17 ก.พ. – อา. 22 มี.ค. 2563 จ. 11 พ.ค. – อา. 14 มิ.ย. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 13 ก.ย. 2563
• ลงทะเบียนเรียนปกติ2
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน วิชาละ 3,500 บาท / รุ่น
จ. 17 ก.พ. – อา. 1 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 24 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 30 ส.ค. 2563
• ลงทะเบียนเรียนล่าช้า2
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน วิชาละ 4,500 บาท / รุ่น
จ. 2 – อา. 22 มี.ค. 2563 จ. 25 พ.ค. – อา. 14 มิ.ย. 2563 จ. 31 ส.ค. – อา. 13 ก.ย. 2563
วันสอบกลางภาค4
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง @ บางเขน)
ตรวจสอบห้องสอบอีกครั้ง ณ เว็บนี้
ส. 28 – อา. 29 มี.ค. 2563 ส. 20 – อา. 21 มิ.ย. 2563 ส. 19 – อา. 20 ก.ย. 2563
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
ส. 28 มี.ค. 2563
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ส. 20 มิ.ย. 2563
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ส. 19 ก.ย. 2563
เวลา 9:00 – 12:00 น.
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
ส. 28 มี.ค. 2563
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ส. 20 มิ.ย. 2563
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ส. 19 ก.ย. 2563
เวลา 13:00 – 16:00 น.
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
อา. 29 มี.ค. 2563
เวลา 09:00 – 11:00 น.
อา. 21 มิ.ย. 2563
เวลา 09:00 – 11:00 น.
อา. 20 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 – 11:00 น.
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
อา. 29 มี.ค. 2563
เวลา 12:00 – 14:00 น.
อา. 21 มิ.ย. 2563
เวลา 12:00 – 14:00 น.
อา. 20 ก.ย. 2563
เวลา 12:00 – 14:00 น.
วันประกาศผลการสอบกลางภาค
(คะแนนเต็ม ร้อยละ 50)
อ. 28 เม.ย. 2563
เวลา 16:30 น.
อ. 21 ก.ค. 2563
เวลา 16:30 น.
อ. 20 ต.ค. 2563
เวลา 16:30 น.
วันสอบไล่4
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง @ บางเขน)
ตรวจสอบห้องสอบอีกครั้ง ณ เว็บนี้
ส. 9 – อา. 10 พ.ค. 2563 ส. 1 – อา. 2 ส.ค. 2563 ส. 7 – อา. 8 พ.ย. 2563
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
ส. 9 พ.ค. 2563
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ส. 1 ส.ค. 2563
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ส. 7 พ.ย. 2563
เวลา 9:00 – 12:00 น.
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
ส. 9 พ.ค. 2563
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ส. 1 ส.ค. 2563
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ส. 7 พ.ย. 2563
เวลา 13:00 – 16:00 น.
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
อา. 10 พ.ค. 2563
เวลา 09:00 – 11:00 น.
อา. 2 ส.ค. 2563
เวลา 09:00 – 11:00 น.
อา. 8 พ.ย. 2563
เวลา 09:00 – 11:00 น.
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
จัดสอบโดย คณะวิทยาศาสตร์
อา. 10 พ.ค. 2563
เวลา 12:00 – 14:00 น.
อา. 2 ส.ค. 2563
เวลา 12:00 – 14:00 น.
อา. 8 พ.ย. 2563
เวลา 12:00 – 14:00 น.
วันประกาศผลการศึกษาสัมฤทธิ์
(ระดับคะแนน/เกรด)
พ. 10 มิ.ย. 2563
เวลา 16:30 น.
พ. 2 ก.ย. 2563
เวลา 16:30 น.
จ. 30 พ.ย. 2563
เวลา 16:30 น.
วันหมดอายุการเข้าระบบการเรียนการสอน
(เฉพาะการลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผล)
จ. 15 มิ.ย. 2563 จ. 7 ก.ย. 2563 จ. 14 ธ.ค. 2563
วันหมดอายุของผลการศึกษา
(ผลการศึกษามีอายุ 3 ปีปฏิทิน)
อา. 31 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ

 1. ผู้ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สอบวัดผลการเรียนและนับหน่วยกิต (Audit) จะสามารถเข้าเรียนในบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ KULearn (https://kulearn.online) ได้ครั้งละ 120 วัน โดยเริ่มนับวันแรกจากวันที่ทำรายการลงทะเบียนเรียนสำเร็จ และหากครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ประสงค์ที่จะเรียนต่อ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนใหม่
 2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเรียนได้ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สอบวัดผลการเรียนและนับหน่วยกิต (Audit) ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาในภายหลัง ต้องการที่จะเข้าสอบวัดผล ท่านจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในประเภทลงทะเบียนเรียนพร้อมเข้าสอบวัดผลและนับหน่วยกิต (Credit) ตามอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน และการสอบวัดผล ที่ได้กำหนดไว้
 3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ทุกรายวิชา ทุกรุ่น ทุกรอบ และทุกรูปแบบ ครอบคลุมเฉพาะการได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบ KULearn (https://kulearn.online) และการจัด การสอบ การตรวจข้อสอบวัดผล  และการดำเนินการประกาศผลสอบ (กรณีลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียวโดยไม่สอบวัดผลการเรียนและนับหน่วยกิต (Credit) เท่านั้น ไม่รวมไปถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาทิ การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต การเข้าห้องสมุด การเข้าใช้สนามกีฬาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และเมื่อชำระเงินแล้ว โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. หากผู้ลงทะเบียนเรียนไม่เข้าสอบวัดผล หรือขาดสอบวัดผลในครั้งใด ๆ จะไม่มีการจัดสอบชดใช้ของครั้งนั้น ๆ ให้กับผู้ไม่เข้าสอบ/ขาดสอบวัดผล
 5. ผู้ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลที่ไม่ได้เข้าสอบ/ขาดสอบวัดผลกลางภาค จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่ของวิชานั้น ๆ

เข้าสู่ระบบ KULearn Online

การรับนักเรียนในโครงการฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะยื่นใช้สิทธิ์โควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ในปีการศึกษา 2564

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 และจะสามารถจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ภายในปีการศึกษา 2563 ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านั้น ไม่เข้าข่ายในคุณสมบัตินี้
 2. กรณีคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์ ศึกษาอยู่ในแผนการเรียนในสายวิทยาศาสตร์ โดยนับจากจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนได้รับเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะต้องมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 3xxxx) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว 3xxxx) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าว 2.75 ขึ้นไป
 3. มีผลการเรียนและหน่วยกิตที่ดีที่สุดและยังไม่หมดอายุ ของรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่คณะวิชากำหนด ตามตารางด้านล่างนี้
 4. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และเกณฑ์ของ ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 2564) กำหนดไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อผู้สมัครฯ ที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าศึกษา จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม

 1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ภายในปีการศึกษา 2563 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

เกณฑ์ผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าฯ ต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการสะสมไว้

*** ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนฯ สามารถเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ ได้สูงสุดถึง 4 อันดับ ***

 • อักษรย่อ MATH, CHEM, BIO และ PHYS หมายถึง รายวิชา 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics), 01403000 เคมี (AP Chemistry), 01424000 ชีววิทยา (AP Biology) และ 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) ตามลำดับ
 • เครื่องหมาย ! หมายถึง รายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการสอบ, * หมายถึง รายวิชาที่สามารถเลือกได้ โดยจะต้องมีผลการเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
คณะวิชา/วิทยาลัย สาขาวิชา MATH CHEM BIO PHYS เงื่อนไขผลการศึกษา จำนวนรับ (คน)
ส่วนกลาง (บางเขน)
คณะเกษตร 1. คหกรรมศาสตร์
2. เคมีการเกษตร
3. วิทยาศาสตร์เกษตร
4. เกษตรเขตร้อน
5. อาหาร โภชนาการ
และการกำหนดอาหาร
6. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
7. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
* * สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี และ/หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
2
1
4
1
1
1
1
8. เทคโนโลยีระบบเกษตร * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1. เทคนิคการสัตวแพทย์
2. การพยาบาลสัตว์
! ! ให้เรียนวิชา เคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
5
คณะประมง (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นภาคการศึกษาที่ 1) * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวนศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นปีการศึกษาที่ 1) * * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะวิทยาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ ! * * * 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
3
2. เคมี
3. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
* ! * * 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
3
5
4. เคมีอุตสาหกรรม * ! * 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5. จุลชีววิทยา
6. พฤกษศาสตร์
! ! ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
7. ชีวเคมี ! ! ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
8. พันธุศาสตร์ * * ! * 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– วิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ มีผลสอบไม่ต่ำกว่า D
10
9. ฟิสิกส์
10. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
11. สถิติ
! ! ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
2
4
4
12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ! ! ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
4
13. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ * * * สามารถเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
14. สัตววิทยา
15. ชีววิทยา
! ! ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
16. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ! * * * 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรรมอุตสาหการ
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมเคมี
7. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
8. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
9. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10.วิศวกรรมวัสดุ
11.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
! ! ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า B
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ! ! ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ * * ! * 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
3. ผลการเรียนของวิชาที่เลือกตามข้อ 1 และ 2 เมื่อนำมาเฉลี่ยกันแล้ว มีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
* * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
8
4. เทคโนโลยีการบรรจุ
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
* * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
5
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ) * * 1. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
2. ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
TOEFL PBT/ITP มากกว่า 547 คะแนน
.             CBT          มากกว่า 210 คะแนน
.             iBT           มากกว่า 78 คะแนน
IELTS                    อย่างน้อยระดับ 5.5
OOPT                    มากกว่า 80 คะแนน
KU-EPT                มากกว่า 70 คะแนน
5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน * * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
10
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โครงการขยายโอกาสวิทยาเขตกำแพงแสน) * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
* * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
10
10
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1. เคมี * ! * 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
2. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
3. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
6. วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยากร)
! ! ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
5
5
5
5
5
7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ! ! ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีการอาหาร
2. ทรัพยากรเกษตร
3. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
4. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
5. ประมง
6. สัตวศาสตร์
* * * * สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
10
10
10
10
10

ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่นำมายื่นสมัครฯ จะต้องยังเป็นผลการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุใน 3 ปีปฏิทิน นับจากวันที่ประกาศผลการศึกษานั้น ๆ แต่ต้องเป็นผลการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 14 (จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นแรก) เป็นต้นไป (ในกรณีนี้ ผลการเรียนที่ใช้ได้ เป็นผลการเรียนของรุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2562) และรุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563))

กรณีที่มีผู้ที่มีผลการศึกษามากกว่าจำนวนที่รับได้ จะพิจารณาตามลำดับคือ พิจารณาตัวเลือกเงื่อนไข หรือ แรกก่อน (กรณีสาขาวิชากำหนดเงื่อนไขให้เลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข) และพิจารณาจากคะแนนดิบของวิชานั้น ๆ ต่อไป

เกณฑ์คะแนนตามตารางข้างต้น เฉพาะการรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปยังปีการศึกษาอื่น ๆ ในอนาคต

หมายเหตุ:

 • นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านี้ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่ยังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ตามปกติหากผลการเรียนยังไม่หมดอายุ 3 ปีปฏิทิน
 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนและสอบวัดผลเพื่อสะสมผลการเรียน เพื่อใช้ยื่นขอสิทธิ์ฯ เมื่อนักเรียนขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ตามลำดับ แต่จะใช้เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของปีที่นักเรียนจะยื่นใช้สิทธิ์ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคณะวิชา/วิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษา ดังนั้น นักเรียนจะต้องติดตามข้อมูลและข่าวสารจากของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

เฟซบุ๊กเพจของโครงการ: KULearn

ติดต่อผ่านแบบฟอร์ม

หากท่านไม่มีเฟซบุ๊ก ท่านยังสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การลงทะเบียนเรียน
การเรียนการสอน
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ KULearn
0 2118 0100 ต่อ 8059-60
0 2942 8200-45 ต่อ 618059-60
แนะแนวการเรียนการสอน
ติดต่อออก roadshow/จัดบูธโครงการ
0 2118 0100 ต่อ 8231
0 2942 8200-45 ต่อ 618231
กระบวนการการยื่นโควตา
การสอบสัมภาษณ์ฯ
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
0 2118 0100 ต่อ 8046-51
0 2942 8200 ต่อ 618046-51
admission@ku.ac.th
ผู้ประสานงานรายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)
0 2562 5444 หรือ 5555 หรือ 0 2942 8200-45 ต่อ 646141-6