ข้อกำหนดภาพถ่ายต่าง ๆ เพื่อขึ้นทะเบียนและเพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 (KU80)

คุณลักษณะของ  1. ภาพถ่ายนิสิต  2. ภาพถ่ายบัตรประชาชน 3. ภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชน

มีคุณลักษณะดังนี้

1.ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

(หากท่านใช้บริการร้านถ่ายภาพ  โปรดให้ร้านถ่ายภาพอ่านรายละเอียดนี้ มิฉะนั้นท่านจะได้ภาพที่ไม่ถูกต้องสำหรับนิสิตใหม่ปี  2563)

ภาพที่ 1 ขนาดของภาพถ่ายที่ต้องการ

1.1. ขนาดรวมของภาพ ความกว้าง 500 Pixel  ความยาว 631 Pixel  (ความละเอียดภาพ 72  ถึง 300 pixel / inch) เป็น file  นามสกุล .jpg  เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า  100 KB  มีสีฉากหลังเป็นเฉดสีเทา รหัสสี #a8adad หรือ cmyk = c3 m0 y0 k32

1.2. ขอบเส้นผมด้านบนสุดขอศีรษะ เว้นจากขอบรูป 36 Pixel

1.3. ความยาวของใบหน้านับจากเส้นผมบนศีรษะจนถึงคางประมาณ 475 Pixel

1.4. ส่วนที่เหลือจากคางลงมาจนถึงขอบล่างของรูปประมาณ  120 pixel จะเห็นกระดุมเม็ดบนหรือไม่เห็นก็ได้แล้วแต่ความยาวของคอแต่ละคน

1.5. เนื่องจากมหาวิทยาลัย  ไม่ต้องการเพิ่มภาระและความเดือนร้อนในช่วงวิกฤตโควิด ให้กับนิสิตและผู้ปกครอง  ในค่าใช้จ่ายและการเดินทางไปหาซื้อเครื่องแต่งกาย  ดังนั้นภาพสำหรับการขึ้นทะเบียนนิสิตและทำบัตรประจำตัวนิสิตปีนี้ จึงไม่ต้องให้เห็นเน็คไทด์หรือกระดุม หรือตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของมหาวิทยาลัย  ท่านสามารถใช้เสื้อขาวชุดนักเรียนเดิมได้ในการถ่ายภาพได้โดยการติดกระดุมเม็ดบนสุด

1.6. มหาวิทยาลัย ต้องการภาพใบหน้าที่จัดเจนขึ้นจากปีก่อน ๆ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนแบบอัตโนมัติ (Face Recognition)  ในกรณีเช่น การเข้าสอบออนไลน์ การเข้ารับบริการแบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับบัตร ดังนั้นภาพที่ต้องการเก็บลงทะเบียนประวัติปี 2563 นี้  ขอให้มีขนาดดังตัวอย่างด้านบน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพถ่าย ของนิสิตหญิงที่ถูกต้อง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพถ่าย ของนิสิตชายที่ถูกต้อง

ภาพที่ 4  ตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ถูกต้องและภาพถ่ายที่ถูกต้อง

2.ภาพถ่ายบัตรประชาชน

ภาพที่  5 ตัวอย่างภาพถ่ายบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

2.1 ภาพถ่ายบัตรประชาชน  ไม่ต้องพิมพ์ออกมาเพื่อลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ถ่ายภาพบัตรตัวจริงด้วยมือถือได้เลยหรือจะ Scan ก็ได้  ไม่มีการขีดฆ่าใด ๆ บนบัตร เอาเฉพาะหน้าบัตรเท่านั้น ด้านหลังบัตรไม่ต้อง  ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ว่าตรงกับที่ได้กรอกไว้หรือไม่ (ตัวอย่างภาพนี้มีการคาดดำไว้ แต่ภาพที่นิสิตจะอัพโหลดจะต้องไม่ทำการคาดดำใด ๆ ที่ใบหน้าและบัตรประชาชน)

ผู้ที่ประสงค์จะขีดคร่อมหรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงไปบนภาพบัตรประชาชน สามารถกระทำได้ แต่จะต้องไม่ ปิดบังภาพส่วนของบัตรประชาชนดังนี้

2.1.1 รูปภาพบนบัตร

2.1.2 ชื่อ สกุล รหัสบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด

ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่กรอกมาในระบบได้

3.ภาพถ่ายใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน

3.1  ภาพถ่ายใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน  ให้นำบัตรถือไว้ด้วยมือขวา  ใกล้ ๆ กับใบหน้า แต่จะต้องไม่นำบัตรประชาชนมาปิดบังส่วนใด ๆ ของใบหน้า  ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบตรวจอัตโนมัติ สามารถทำงานตรวจสอบใบหน้าได้แม่นยำและถูกต้อง (ตัวอย่างภาพนี้มีการคาดดำไว้ แต่ภาพที่นิสิตจะอัพโหลดจะต้องไม่ทำการคาดดำใด ๆ ที่ใบหน้าและบัตรประชาชน)  และเช่นเดียวกัน ผู้ที่ประสงค์จะขีดคร่อมหรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงไปบนภาพบัตรประชาชน สามารถกระทำได้ แต่จะต้องไม่ ปิดบังภาพส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบจากบัตรประชาชน ดังข้อ 2.1

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

 

ภาพที่ 7  ภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้อง