การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี มก. ปี 2563

  1. ให้นิสิตที่  Upload ภาพต่าง ๆ มาแล้ว ให้แก้ไขภาพถ่าย ภาพบัตรประชาชน และภาพถ่ายคู่กับบัตรประชาชนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดดังนี้ (Click) (updated: 4 มิ.ย. 63)
  2. ขณะนี้ให้นิสิตใหม่กรอกประวัติก่อนได้  แต่ขั้นการชำระเงินให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่  22 มิถุนายน เป็นต้นไป เนื่องจากขณะนี้มีการดำเนินการเรื่องส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนจากวิกฤตการโควิด 19 
 
  1. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการกรอก

1.1 ไฟล์ภาพถ่ายตนเอง ซึ่งจะไปปรากฎในบัตรนิสิต  เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล  .jpg  ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย  (ดูตัวอย่างที่นี่)

1.2 แบบฟอร์ม  สบศ. 2 พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษและกรอกแบบฟอร์ม โดยให้ผู้ปกครอง พยาน ลงนามให้เรียบร้อยแล้วถ่ายภาพ หรือ scan มา แยกเป็นหน้าละ 1 ภาพ 1 ไฟล์ ต่อหน้า รวม 2 ภาพ 2 ไฟล์   (ดูตัวอย่างการกรอกที่นี่)

1.3  ภาพจากการ Scan หรือถ่ายภาพ ปพ.1 ทั้งสองหน้า แยกเป็นหน้าละภาพ 1 ภาพ 1 ไฟล์  (ยกเว้นเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ปพ.1 .ให้ scan มาเป็น pdf  รวมทุกหน้ามาเป็นไฟล์เดียว)

1.4. ภาพจากการ Scan หรือ ถ่ายภาพบัตรประชาชน เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล  .jpg ไม่ต้องพิมพ์มาลงนามรับรองสำเนาใด ๆ  (ดูตัวอย่างที่นี่)

1.5 ภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล  .jpg (ดูตัวอย่างที่นี่)

  1. ลำดับขั้นตอนการกรอก

2.1 ทั่วไป และภาพถ่าย

2.2 การศึกษา

2.3 ที่อยู่อาศัย

2.4 อื่น ๆ (โรคประจำตัว แพทย์ การเกณฑ์ทหาร ฯ) ดูตัวอย่างการกรอกเรื่องทหารที่นี่

2.5. ส่งเอกสารแนบ

2.5.1 Upload ถ่ายสแกนหรือภาพถ่ายใบ สบศ.  2 หน้าที่  1  (เป็น  .jpg)

2.5.2 Upload ถ่ายสแกนหรือภาพถ่ายใบ สบศ.  2 หน้าที่  2  (เป็น  .jpg)

2.5.3 Upload ถ่ายสแกนหรือภาพถ่ายใบ ปพ.1 หน้าที่  1  (เป็น  .jpg)

2.5.4 Upload ถ่ายสแกนหรือภาพถ่ายใบ ปพ.1 หน้าที่  2  (เป็น  .jpg)

(สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือที่อื่น ๆ แล้วมีเอกสารมากกว่า  2 หน้า ให้รวมไฟล์แล้ว upload เป็น pdf ใส่ในข้อนี้อย่างเดียว)

2.5.5 Upload ภาพถ่ายบัตรประชาชน (ด้านหน้าบัตรเท่านั้น)  (เป็น  .jpg)

2.5.6 Upload ภาพตนเองคู่กับบัตรประชาชน  (เป็น  .jpg)

2.5.7 เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ในกรณีที่ หากคณะหรือโครงการมีการร้องขอ)

   2.6 กรอกแบบสำรวจนิสิตใหม่ 

   2.7 กรอกข้อมูลเพื่อขอมี account และ อีเมลของมหาวิทยาลัย ที่ระบบนี้ 

   2.8  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

- สำหรับบางเขนและกำแพงแสน  และเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จะแจ้งให้ทราบถึงขึ้นตอนในวันที่  13 มิถุนายน  เป็นต้นไป

- สำหรับวิทยาเขตศรีราชา  ให้ดูรายละเอียดที่นี่

***  ขณะนี้ให้นิสิตใหม่กรอกประวัติก่อนได้  แต่ขั้นการชำระเงินให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน เป็นต้นไป เนื่องจากขณะนี้มีการดำเนินการเรื่องส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนจากวิกฤตการโควิด 19***