รายงานตัวหลังกลับมาจากประเทศหรือเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ระบาดของ COVID-19

รายงานตัวหลังกลับมาจากประเทศหรือเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ระบาดของ COVID-19

ขอให้นิสิต รายงานตัวการเดินทางกลับจากประเทศหรือเขตการปกครองที่เป็นพื้นที่ระบาดของ COVID-19 เพื่อพักสังเกตอาการจำนวน 14 วันโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หลังเดินทางกลับประเทศไทย

สำหรับนิสิตไทย:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2ixMKMp5JqiZxQBFdbAVGVYq8h__TNdfoQTbcrV-YI2ksRw/viewform

All students who have recently arrived in Thailand after traveling in or transiting through an affected region must complete the Google form which will be provided to Kasetsart University Office of Educational Administration (see QR Code below):  “After Returning to Kasetsart University from Foreign Travel in Destinations with Reported Cases of COVID-19 Form”

For Foreign Students:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcVNOpAQ92Td113buuWvbzrDXm1fUvcwceSRd9nrxFzcw1AA/viewform

            Affected areas (may change in the future) include:   

            China (Mainland)        Hong Kong                   Iran                  Italy                 Japan               Macao                         Singapore                    South Korea     Taiwan                        USA

Because of the uncertainties related to the COVID-19 Virus, persons who have traveled to affected areas are obligated to observe a period of personal isolation.  You should remain in your residence and observe heightened hygiene protocols, including avoiding ALL contact with others.  To protect the Kasetsart Community, you must not come to campus and you must cease attending classes.

The information you provide on the Google “After Returning to Kasetsart University” Form will be forwarded to your Faculty, but you should contact your Faculty (electronically) separately.  They will work with you to make alternative arrangements for your studies.

This is a very unfortunate situation and mandatory precautions are necessary.  It is not “business as usual”.  We (the global community) are all doing all we can to prevent COVID-19 from spreading.  These same (similar) protocols are being used by universities, employers, and governmental agencies in many parts of the world.

Your observance with these requirements is mandatory and will be strictly enforced. Thank you for your compliance.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิก | Policies According to Preventative Measures Against COVID-19:

Total Page Visits: 2 - Today Page Visits: 2