ขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 ที่ได้เข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากโครงการฯ ให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้: https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1257.html

นิสิตจะต้องดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายในการงดเรียนรายวิชาล่าช้าตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์