ผู้บริหารสำนักบริหารการศึกษา

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

jitti.n@ku.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

varataya.t@ku.th
ดร.นเร ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

naray.p@ku.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ใจแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

chaiporn.j@ku.th
นายสืบ ชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

sueb.c@ku.th

 

สำนักงานเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

varataya.t@ku.th 8062

งานบริหารและธุรการ

นายนพดล บัวเผื่อน หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
noppadol.b@ku.th 8071
นางอโนชา ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ anocha.c@ku.th 8066
นางเอื้อมเดือน ชวาลสันตติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ uamduan.c@ku.th 8069
นางสาวชลธิชา พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

chonthica.pu@ku.th 8068
นางสาวพยาม กะการดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร payam.k@ku.th 8070
นางสาวศุภิสรา ชะม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ suphitsara.c@ku.th 8072
นางสาวรัฐติกา เสลานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ rattika.p@ku.th 8073
นางสาววิชยา สุ่มสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ witchaya.s@ku.th 8072
นางสาวลำพัน อุตโม พนักงานสถานที่ lamphan.u@ku.th 8005
8007
นางรุ้งลาวัลย์ ไล้เลิศ พนักงานสถานที่ runglawan.l@ku.th 8005
8007
นายประกอบ กันนุฬา พนักงานสถานที่ prakop.k@ku.th 8070
นายบุญรอด อินทร์พุ่ม พนักงานทั่วไป

boonrod.i@ku.th
นายทัตพงศ์ คล้ายปาน พนักงานขับรถยนต์ taspong.k@ku.th
นายยุทธนา แสงศิริ พนักงานขับรถยนต์ yuttana.sa@ku.th
นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร พนักงานขับรถยนต์ narongrit.o@ku.th
นางสาววารี เอี่ยมคง พนักงานสถานที่

waree.i@Ku.th 8005
8007
นายมงคล ประทุมทอง พนักงานขับรถยนต์

mongkhon.p@ku.th  

 

งานแผน การคลังและพัสดุ     

นางปิยวดี โรจนจินดา หัวหน้างานแผน การคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

piyawadee.r@ku.th 8074
ดร.พรปณต ปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

pornpanod.p@ku.th 8067
นางสาวสุวินชา ลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

suwincha.l@ku.th 8086
นางมนัสวี ฉันธนะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

manassawee.ch@ku.th 8086
นางสาววันวิสาข์ ผาสุขกาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

wanwisa.p@ku.th 8076
นางสาววารุณี บุปผเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

warunee.boo@Ku.th 8075
นางสาวอาริยา ลันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

petcharat.l@ku.th 8077
นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

tipawan.k@ku.th 8077
นางสาวดนิตา ศรีราม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

danita.s@ku.th 8078
นางสาวอนุสรา กิจโมกข์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

anussara.k@ku.th 8075
นางสาวทิพวัลย์ จันทร์เดช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

thippavan.j@ku.th 8077
นางสาววิภารัตน์ รุ่งเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

wiparat.run@ku.th 8078
นางวาสนา ทรัพย์ชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

wassana.s@ku.th 8079
นางณัฐทลิกา กาลมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

nattalika.k@ku.th 8063
นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ yuwadee.r@ku.th 8065
นางสาวมนต์ชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ monchanok.p@ku.th 8079
นายอุดม เจริญจิตรโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

udom.c@ku.th 8064

ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

นางสาวธนพร มีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

tanaporn.m@ku.th 8011

งานทะเบียน

นางสาวออมรัชต์ ชูสวัสดิ์ หัวหน้างานทะเบียน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

omrat.c@ku.th 8021
นางนวพร คำชูสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

nawaporn.k@ku.th 8029
นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

phattarakan.r@ku.th 8024
นางสาววิภา กองเป็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

wipa.k@ku.th 8017
นางสาวอลิสสา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

alissa.m@ku.th 8015
นางสาวอนามฤณ กันบุญมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ anamarin.k@ku.th 8020
นางสาวเสาวลักษณ์ ปกครอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ sawalux.p@ku.th 8028
นางสาววิมล พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

wimol.p@ku.th 8026
นางสาวธิญาดา วิจิตรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

onnalin.w@ku.th 8022
นางสาวปรีดาพร งามปัญจะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

preedaporn.n@ku.th 8030
นางสาวดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

dujfun.i@ku.th 8027
นางภิญญดา ทับทิมไทย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

pinyada.tab@ku.th 8016
นางสาวณัฐกมล บัวทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

nutkamon.b@ku.th 8032
นางสาวศิวรี กมลเศวตวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 

siwaree.k@ku.th 8023

งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

นายรุ่งโรจน์ บุสสา หัวหน้างานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

rungroj.b@ku.th 8025
นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยเสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

suphaluck.s@ku.th 8018
นายธิปพล บุญศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 

thipaphol.b@ku.th 8099
นางสาววิระนุท แสงทองไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

viranut.k@ku.th 8099
นางสาวกรกนก หวังเบญจพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

kornkanok.wa@ku.th

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

 

นางปานจิต บูรณสมภพ หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

parnjit.b@ku.th 8046

งานรับสมัครและคัดเลือก

นางสาวอรุณี พันธุรักษ์ หัวหน้างานรับสมัครและคัดเลือก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

arunee.p@ku.th 8050
นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ratchadaporn.k@ku.th 8049
นางสาวทัศนีย์ วรรณสาธพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ tassanee.w@ku.th 8048
นางสาวนวียา เลาหะจินดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

naweeya.l@ku.th 8051

งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา

ดร.นเร ผิวนิ่ม รักษาการแทนหัวหน้างาน

พัฒนาการรับเข้าศึกษา

naray.p@ku.th
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

kanyarat.k@ku.th 8206
นางสาวทิพย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

tipparat.i@ku.th 8205

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
jiraphan.n@ku.th 8035

งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ

นางสาวช้องนาง ชาสิงห์แก้ว รักษาการหัวหน้างานบริการ
การเรียนการสอนและการสอบ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
chongnang.c@ku.th 8042
นางสาวชวนขวัญ เปี่ยมพูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chuankwan.p@ku.th 8039
นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ gidsadee.pa@ku.th 8038
นางสาวณัฐนัน บดีกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

nattanan.b@ku.th 8038
นางสาวประภาพร บุญส่งศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ prapaporn.b@ku.th 8040
นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

jarunun.sa@ku.th 8041
นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

 

pairthip.ma@ku.th
นายดิศทัต แพทยานนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 

disatad.ba@ku.th 8031

งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

นายปัญญา ซื่อตรง หัวหน้างานบริการวิชาการ
และสหกิจศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

punyar.s@ku.th 8202
นายสืบ ชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

sueb.c@ku.th 8037
นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

patamawadee.k@ku.th 8006
นางปนัดดา ดีหะริง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

panadda.c@ku.th 8207
นางสาวปุณยนุช สนธิโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

punyanut.so@ku.th 8204

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
yonrawiwon.v@ku.th 8223

งานพัฒนาหลักสูตร

นางมันตา พันธ์จิตต์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

manta.p@ku.th 8224
นางสาวพินทุ์สุดา ดีช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

pinsuda.d@ku.ac.th 8222
นางสาวนริสสา สียา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

narissa.see@ku.th 8221
นางสาวธิดา จันทาพูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thida.c@ku.th 8221

งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ

นางวราภรณ์ สมบูรณ์กุล รักษาการแทนหัวหน้างานรับรองหลักสูตร
และคุณวุฒิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

waraporn.m@Ku.th 8225
นางวัชรี ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

vatcharee.t@ku.th 8231
นางสาวดวงใจ ชุ่มเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

dangjai.c@ku.th 8234

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นายวัชระ นิลประพันธ์ รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริม
และพัฒนาทางวิชาการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

watchara.n@ku.th 8213
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

jaroonsak.s@ku.th 8217
นางมัลลิกา เกตุชรารัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

mallika.k@ku.th 8211
นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ sudthida.m@ku.th 8214
นางสาวนฤมล ธรรมจารี นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

naruemon.i@ku.th 8055
นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

udomluck.p@ku.th 8216

งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา

นายสรพงษ์ เรือนมณี รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
sorapong.r@ku.th 8059
นางสาวณัฐพร แซ่คู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

nattaporn.s@ku.th 8060
นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

akkhasri.j@ku.th 8056
นางสาวธัญญ์นัฐดา กุนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

thannatda.k@ku.th 8059
นายภาณุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

phanuvat.b@ku.th 8055
นายกวิน โต๊ะสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

kawin.to@ku.th 8060
นางสาวจรินทร์พร เพ็ชร์นิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

jarinporn.pe@ku.th 8060
นายวิทยา วงษ์เอี่ยม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

wittaya.v@ku.th 8055
นายบดินทร์ พูลพรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

bordin.p@ku.th 8203
นายภาคิไนย ไทยธารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pakinai.th@Ku.th 8203
นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

jirawand.s@ku.th 8234

 

ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

varataya.t@ku.th 8062

งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป

นางจารุณี สอนน้อย หัวหน้างานบริการวิชาศึกษาทั่วไป
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

jarunee.p@ku.th 8081
นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

pornnapar.r@ku.th 8058
นางสาวมนันยา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

mananya.sue@ku.th 8083
นายธีรยุทธ์ พลายกวม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ teerayut.pl@ku.th 8083
นายณัทเดช ภูวธราดล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

anan.ph@Ku.th 8080
นางสาวธัญมน หวายสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

thanyamon.w@ku.th 8080