ตราสัญลักษณ์สำนักทะเบียนและประมวลผล

ตราประจำมหาวิทยาลัย 

ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖” ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104

 

ตราสำนักทะเบียนและประมวลผล

มีตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นและมีชื่อหน่วยงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ใต้ตราประจำมหาวิทยาลัย