ผู้บริหารสำนักบริหารการศึกษา

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา jitti.n@ku.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา varataya.t@ku.th
ดร.นเร ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา naray.p@ku.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ใจแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา chaiporn.j@ku.th
นายสืบ ชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา sueb.c@ku.th

สำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ

รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ varataya.t@ku.th 8062
นายนพดล บัวเผื่อน หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
noppadol.b@ku.th 8071
นางอโนชา ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ anocha.c@ku.th 8066
นางเอื้อมเดือน ชวาลสันตติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ uamduan.c@ku.th 8069
นางสาวชลธิชา พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ chonthica.pu@ku.th 8068
นางสาวพยาม กะการดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร payam.k@ku.th 8070
นางสาวศุภิสรา ชะม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ suphitsara.c@ku.th 8072
นางสาวรัฐติกา เสลานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ rattika.p@ku.th 8073
นางสาววิชยา สุ่มสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ witchaya.s@ku.th 8072
นางสาวลำพัน อุตโม พนักงานสถานที่ lamphan.u@ku.th 8005
นางรุ้งลาวัลย์ ไล้เลิศ พนักงานสถานที่ runglawan.l@ku.th 8007
นายประกอบ กันนุฬา พนักงานสถานที่ prakop.k@ku.th 8070
นายบุญรอด อินทร์พุ่ม พนักงานทั่วไป boonrod.i@ku.th
นายทัตพงศ์ คล้ายปาน พนักงานขับรถยนต์ taspong.k@ku.th
นายยุทธนา แสงศิริ พนักงานขับรถยนต์ yuttana.sa@ku.th
นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร พนักงานขับรถยนต์ narongrit.o@ku.th
นายมงคล ประทุมทอง พนักงานขับรถยนต์ mongkhon.p@ku.th

งานแผน การคลังและพัสดุ

ดร.พรปณต ปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ pornpanod.p@ku.th 8067
นางสาวสุวินชา ลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ suwincha.l@ku.th 8086
นางมนัสวี ฉันธนะมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ manassawee.ch@ku.th 8086
นางปิยวดี โรจนจินดา หัวหน้างานแผน การคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
piyawadee.r@ku.th 8074
นางสาววันวิสาข์ ผาสุขกาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ wanwisa.p@ku.th 8076
นางสาววารุณี บุปผเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ warunee.boo@ku.th 8075
นางสาวอาริยา ลันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ petcharat.l@ku.th 8077
นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ tipawan.k@ku.th 8077
นางสาวดนิตา ศรีราม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ danita.s@ku.th 8078
นางสาวอนุสรา กิจโมกข์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ anussara.k@ku.th 8075
นางสาวทิพวัลย์ จันทร์เดช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ thippavan.j@ku.th 8077
นางสาววิภารัตน์ รุ่งเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ wiparat.run@ku.th 8078
นางวาสนา ทรัพย์ชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ wassana.s@ku.th 8079
นางณัฐทลิกา กาลมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ nattalika.k@ku.th 8063
นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ yuwadee.r@ku.th 8065
นายอุดม เจริญจิตรโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ udom.c@ku.th 8064
นางสาวมนต์ชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ monchanok.p@ku.th 8079

ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

นางสาวธนพร มีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
tanaporn.m@ku.th 8011

งานทะเบียน

นางสาวออมรัชต์ ชูสวัสดิ์ หัวหน้างานทะเบียน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
omrat.c@ku.th 8021
นางนวพร คำชูสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
nawaporn.k@ku.th 8029
นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ phattarakan.r@ku.th 8024
นางสาววิภา กองเป็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wipa.k@ku.th 8017
นางสาวอลิสสา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ alissa.m@ku.th 8015
นางสาวอนามฤณ กันบุญมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ anamarin.k@ku.th 8020
นางสาวเสาวลักษณ์ ปกครอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ sawalux.p@ku.th 8028
นางสาววิมล พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ wimol.p@ku.th 8026
นางสาวธิญาดา วิจิตรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ onnalin.w@ku.th 8022
นางสาวปรีดาพร งามปัญจะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ preedaporn.n@ku.th 8030
นางสาวดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ dujfun.i@ku.th 8027
นางภิญญดา ทับทิมไทย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pinyada.tab@ku.th 8016
นางสาวศิวรี กมลเศวตวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ siwaree.k@ku.th 8023
นายดิศทัต แพทยานนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ disatad.ba@ku.th 8031

งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

นายรุ่งโรจน์ บุสสา หัวหน้างานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
rungroj.b@ku.th 8025
นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยเสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ suphaluck.s@ku.th 8018
นายธิปพล บุญศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ thipaphol.b@ku.th 8099
นางสาววิระนุท แสงทองไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ viranut.k@ku.th 8099
นางสาวกรกนก หวังเบญจพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ kornkanok.wa@ku.th

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

นางปานจิต บูรณสมภพ หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
parnjit.b@ku.th 8046

งานรับสมัครและคัดเลือก

นางสาวอรุณี พันธุรักษ์ หัวหน้างานรับสมัครและคัดเลือก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
arunee.p@ku.th 8050
นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ratchadaporn.k@ku.th 8049
นางสาวทัศนีย์ วรรณสาธพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ tassanee.w@ku.th 8048
นางสาวนวียา เลาหะจินดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ naweeya.l@ku.th 8051

งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา

ดร.นเร ผิวนิ่ม รักษาการแทนหัวหน้างาน

พัฒนาการรับเข้าศึกษา

naray.p@ku.th
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ kanyarat.k@ku.th 8206
นางสาวทิพย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ tipparat.i@ku.th 8205

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
jiraphan.n@ku.th 8035

งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ

นางสาวช้องนาง ชาสิงห์แก้ว รักษาการหัวหน้างานบริการ
การเรียนการสอนและการสอบ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
chongnang.c@ku.th 8042
นางสาวชวนขวัญ เปี่ยมพูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ chuankwan.p@ku.th 8039
นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ gidsadee.pa@ku.th 8038
นางสาวณัฐนัน บดีกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ nattanan.b@ku.th 8038
นางสาวประภาพร บุญส่งศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ prapaporn.b@ku.th 8040
นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ jarunun.sa@ku.th 8041
นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ pairthip.ma@ku.th
นางสาวผัสสพร อินทสุรัช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pussaphon.i@ku.th

งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

นายปัญญา ซื่อตรง หัวหน้างานบริการวิชาการ
และสหกิจศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
punyar.s@ku.th 8202
นายสืบ ชัยยะ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
sueb.c@ku.th 8037
นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
patamawadee.k@ku.th 8006
นางปนัดดา ดีหะริง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ panadda.c@ku.th 8207
นางสาวปุณยนุช สนธิโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ punyanut.so@ku.th 8204

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
yonrawiwon.v@ku.th 8223

งานพัฒนาหลักสูตร

นางมันตา พันธ์จิตต์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
manta.p@ku.th 8224
นางสาวพินทุ์สุดา ดีช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pinsuda.d@ku.ac.th 8222
นางสาวนริสสา สียา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ narissa.see@ku.th 8221
นางสาวธิดา จันทาพูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ thida.c@ku.th 8221

งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ

นางวราภรณ์ สมบูรณ์กุล รักษาการแทนหัวหน้างานรับรองหลักสูตร
และคุณวุฒิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
waraporn.m@ku.th 8225
นางวัชรี ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ vatcharee.t@ku.th 8231
นางสาวดวงใจ ชุ่มเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ dangjai.c@ku.th 8234
นางสาวรัตนาพร อ่อนเกตุ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ rattanaporn.on@ku.th

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี jitti.n@ku.th

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นายวัชระ นิลประพันธ์ รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริม
และพัฒนาทางวิชาการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
watchara.n@ku.th 8213
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ jaroonsak.s@ku.th 8217
นางมัลลิกา เกตุชรารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
mallika.k@ku.th 8211
นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ sudthida.m@ku.th 8214
นางสาวนฤมล ธรรมจารี นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ naruemon.i@ku.th 8055
นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ udomluck.p@ku.th 8216

งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา

นายสรพงษ์ เรือนมณี รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
sorapong.r@ku.th 8059
นางสาวณัฐพร แซ่คู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ nattaporn.s@ku.th 8060
นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ akkhasri.j@ku.th 8056
นางสาวธัญญ์นัฐดา กุนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ thannatda.k@ku.th 8059
นางสาวจรินทร์พร เพ็ชร์นิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ jarinporn.pe@ku.th 8060
นายภาณุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ phanuvat.b@ku.th 8055
นายวิทยา วงษ์เอี่ยม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ wittaya.v@ku.th 8055
นายบดินทร์ พูลพรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ bordin.p@ku.th 8203
นายภาคิไนย ไทยธารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pakinai.th@Ku.th 8203
นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ jirawand.s@ku.th 8234
นางสาวพิชญา อรรถกรวรรธนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ pichaya.att@ku.th

ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป varataya.t@ku.th 8062

งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป

นางจารุณี สอนน้อย หัวหน้างานบริการวิชาศึกษาทั่วไป
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
jarunee.p@ku.th 8081
นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ pornnapar.r@ku.th 8058
นางสาวมนันยา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ mananya.sue@ku.th 8083
นายธีรยุทธ์ พลายกวม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ teerayut.pl@ku.th 8083
นายณัทเดช ภูวธราดล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ anan.ph@Ku.th 8080
นางสาวธัญมน หวายสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ thanyamon.w@ku.th 8080