วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นศูนย์กลางในการประสานงานทางวิชาการและให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับชาติ

 

พันธกิจ (Mission)


ประสานงานและบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
แสวงหา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
บริการนิสิต อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการและข้อมูลทางการศึกษา
ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการบริการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับชาติและนานาชาติ

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)


มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้วยบริการที่ครบวงจร

 

นโยบายและวัตถุประสงค์


1.เพื่อ ให้การบริการและการบริหารงานในด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา งานด้านทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับการศึกษาของนิสิต และการจัดการเรียนการสอนและการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับงานหลักสูตรและการสอน งานทะเบียนและประมวลผล การบริหารทางด้านการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตทุกประเภททุกโครงการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเชื่อถือได้สูง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานและพัฒนางานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย

3.เพื่อให้การบริการด้านวัสดุช่วยการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ในอาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย