ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ของ True Digital Group Co., Ltd.

ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังนี้

สาขา :
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– ระบบสารสนเทศ
– หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่เปิดรับ ในสาย Tech :
· Android Developer
· iOS Developer
· Full-stack Developer
· Quality Assurance Tester
· Platform Engineers
· Data Engineer/ Scientist/ Analyst
· Cyber Security Analyst
· SOC Engineer
· Technical Presales
· DevSecOps Engineer

โดยนิสิตที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด หรือ
สมัครเข้าร่วมฝึกงานกับ TDG Internship 2023 ได้ที่ https://true-digital-group.breezy.hr/?&department=TDG%20Internship%202023#positions

ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้