กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) กิจกรรมพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

01175113  เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health) 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาเทนนิส ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นเทนนิส การประยุกต์กีฬาเทนนิสไปสู่การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with tennis sport. Fundamental tennis skills and knowledge. Applying tennis sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.