คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

03600012 เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 3(3-0-6)

พื้นฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหลงพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน การอนุรักษและการจัดการพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพ และการผลิตสีเขียว คารบอนเครดิตและรอยเทา คารบอน การจัดการผลกระทบสิ่ง แวดลอมจากเทคโนโลยีสมัยใหม Basic of sustainable development and green technology. Source of alternative and renewable resource. Energy conservation and management. Waste reduction. Green production and productivity. Carbon credit and carbon footprint. Management of environmental impacts from modern technologies.

แนะนำวิชา

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl