กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) กิจกรรมพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร

01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health) 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่น แบดมินตัน การประยุกต์กีฬาแบดมินตันไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน ชีวิตประจำวัน

Exercise with badminton sport. Fundamental badminton skills and knowledge. Applying badminton sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.