01175111 กรีฑาลู่-ลาน เพื่อสุขภาพ (Track and Field for Health)

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข กิจกรรมพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

01175111 กรีฑาลู่-ลาน เพื่อสุขภาพ (Track and Field for Health) 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกรีฑาลู่-ลาน ทักษะและความรู้พื้นฐานการวิ่ง การทุ่ม การพุ่ง และการขว้าง การประยุกต์กิจกรรมกรีฑา-ลู่ลานไปสู่การเคลื่อนไหวใน ชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Exercise with track and field. Fundamental running, throwing skills and knowledge. Applying track and field activities to movement lifestyle for promoting health.