03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) 3(3-0-6)

แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปรับตัวและการใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการควบคุม การ ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม Ecological and environmental concepts, relations between man and natural resources and environment, principles of natural and 58 คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 environmental conservation, ways of adaptation and utilization of environment for human living, effects of human activities to environmental, social and economical conditions, present environmental problems and situations, environmental pollution, including controlling policy, prevention, and solution of environmental problems.

แนะนำวิชา

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl