ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (Innovation for Environment and Health) 3(3-0-6)

สถานการณ์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ แนวคิด การประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของ สมาชิกในชุมชนและองค์กรเกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมสำหรับการตลาดสีเขียว นวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมและการจัดการเงิน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Situation and impact of environmental and health, concept, invention and innovation for environment and health, innovation to promote health of member on communities and organizations about food safety, residence, natural resources consumptions efficiently, industrial and agricultural systems for environment and health, innovation for green marketing, innovation in social enterprise and financial literacy with self-sufficiency economy, innovation for sustainable development.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl