ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living) 3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและ สังคม การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ และ รูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ Relationship between economics-business administration and better living. Roles and human living in economic society at household, community and societal levels. Learning about entrepreneurship,

32 คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
economic composition management. Key models and issues in economics and management.

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl