คณะวิทยาศาสตร์

01422101 สถิติประยุกต์เบื้องต้น (Elementary Applied Statistics) 3(3-0-6)
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด การแจกแจงความถี่ การน ำเสนอข้อมูล ตัววัดตำแหน่งที่ของ ข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท Basic concepts in statistics, variables, data and scales of measurement, frequency distribution, data presentation, measure of location, center and variability, introduction to probability, binomial distribution, normal distribution, sampling distribution, estimation, statistical hypothesis testing of one population and two populations, categorical data analysis

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด …………Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl