คณะศึกษาศาสตร์

01175125 ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ (Softball for Health) 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาซอฟท์บอล ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นกีฬา ซอฟท์บอล การประยุกต์กีฬาซอฟท์บอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน ชีวิตประจำวัน Exercise with softball sport. Fundamental softball skills and knowledge. Applying softball sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

 จุดประสงค์ของวชิา
1. ใหน้ ิสิตมีความรู้และทกัษะในการเล่นกีฬาซอฟทบ์ อลไดอ้ยา่ งถูกตอ้ง
2. ให้นิสิตได้รู้ถึงความส าคัญของกฎ กติกา มารยาทของการเล่นกีฬาซอฟท์บอลและ
สามารถนา ไปใชไ้ดอ้ยา่ งถูกตอ้งเหมาะสม
3. เพื่อนิสิตไดน้ า ทกัษะกีฬาซอฟท์บอลไปใช้ในการออกกา ลงักายในชีวติประจา วนั

ค าอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็ นมา อุปกรณ์การแข่งขนั สนาม ทักษะเบ้ืองตน้ของกีฬาซอฟทบ์ อลการแข่งขนั
กฎกติกาและมารยาทการเล่นกีฬาซอฟทบ์ อลคุณค่าและประโยชน์ของการออกกา ลงักายเพื่อสุขภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

รายละเอียด ………..การออกกำลังกายด้วยกีฬาซอฟท์บอล ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นกีฬา ซอฟท์บอล การประยุกต์กีฬาซอฟท์บอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพใน ชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์ของวิชา
1. ใหน้ ิสิตมีความรู้และทกัษะในการเล่นกีฬาซอฟทบ์ อลไดอ้ยา่ งถูกตอ้ง
2. ให้นิสิตได้รู้ถึงความส าคัญของกฎ กติกา มารยาทของการเล่นกีฬาซอฟท์บอลและ
สามารถนา ไปใชไ้ดอ้ยา่ งถูกตอ้งเหมาะสม
3. เพื่อนิสิตไดน้ า ทกัษะกีฬาซอฟท์บอลไปใช้ในการออกกา ลงักายในชีวติประจา วนั
6. ค าอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็ นมา อุปกรณ์การแข่งขนั สนาม ทักษะเบ้ืองตน้ของกีฬาซอฟทบ์ อลการแข่งขนั
กฎกติกาและมารยาทการเล่นกีฬาซอฟทบ์ อลคุณค่าและประโยชน์ของการออกกา ลงักายเพื่อสุขภาพ