กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) กิจกรรมพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

01175115  ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน (Meditation with Shooting Activity) 1(0-2-1)
การพัฒนาสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน ทักษะและความรู้พื้นฐานการยิงปืน การ ประยุกต์กิจกรรมยิงปืนเพื่อพัฒนาสมาธิไปสู่วิถีชีวิตการออกกำลังกายและการส่งเสริม สุขภาพในชีวิตประจำวัน

Concentration development with shooting activity. Fundamentals shooting skills and knowledge. Applying shooting activity to improve concentration into exercise lifestyle and promote health in daily lives.