กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) กิจกรรมพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

01175114  เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health) 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่น เทเบิลเทนนิส การประยุกต์กีฬาเทเบิลเทนนิสไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริม สุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with table tennis sport. Fundamental table tennis skills and knowledge. Applying table tennis to promote health with exercise lifestyle in daily lives.