โครงการรับตรงบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 63

โครงการรับตรงบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 63

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ใบสมัครคัดเลือกโครงการรับตรงบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เข้าศึกษาต่อในโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก

และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2563