โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา ๔.๐”
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. บางเขน และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกำแพงแสน ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีราชา ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาและรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษามีผลส่งให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบแนวคิดไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพ จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี

ดําเนินรายการโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหารและคณาจารย์ได้ร่วมพิจารณาทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน