โครงการพัฒนาศักดิ์ภาพอาจารย์ผู้สอน : บรรยายพิเศษหัวข้อ “ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สังคมต้องการ” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์

ดาวน์โหลด

http://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/wpDataTables_v1.7.2.rar