ผู้บริหาร

Toggle title
1 รศ.บพิธ  จารุพันธุ์ ที่ปรึกษา
2 ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษา
3 รศ.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ที่ปรึกษา
4 PROF.MATTHEW P. DOWNS Senior Advisor for International Relations
Kasetsart University
5 นายธีระพล คล้ายสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
7 รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
8 ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
9 ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
10 นางนวพร คำชูสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
11 นางจำรัส เพิดขุนทด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
12 นายสืบ ชัยยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
13 นางวัชรี ทองทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
14 นายสรพงษ์ เรือนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา

 

สำนักงานเลขานุการ

Toggle title

 

สำนักงานเลขานุการ
1 นางภาลิณีย์  ไตรพัฒนาศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ rdgtvl@ku.ac.th 618062
งานบริหารและธุรการ
1 นางจำรัส เพิดขุนทด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการ
รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
2 นางอโนชา  ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
3 นายนพดล  บัวเผื่อน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
4 นางเอื้อมเดือน  ชวาลสันตติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางสาวรัฐติกา  เสลานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นางสาววิชยา  สุ่มสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นางสาวศุภิสรา  ชะม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นางสาวพยาม  กะการดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
9 นางสาวลำพัน  อุตโม พนักงานสถานที่
10 นางรุ้งลาวัลย์  ไล้เลิศ พนักงานสถานที่
11 นายประกอบ  กันนุฬา พนักงานสถานที่
12 นายบุญรอด  อินทร์พุ่ม พนักงานทั่วไป
13 นายทัตพงศ์  คล้ายปาน พนักงานขับรถยนต์
14 นายยุทธนา  แสงศิริ พนักงานขับรถยนต์
15 นายณรงค์ฤทธิ์  โอวาทสาร พนักงานขับรถยนต์
16 นางสาววารี  เอี่ยมคง พนักงานสถานที่
17 นายมงคล  ประทุมทอง พนักงานขับรถยนต์
งานแผน การคลังและพัสดุ
1 นางณัฐทลิกา  กาลมิตร รักษาการการหัวหน้างานแผน การคลังและพัสดุ psdnkk@ku.ac.th 618232
2 นางสาวพรปณต  ปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
3 นางปิยวดี  โรจนจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ regpdr@ku.ac.th 618075
4 นางสาววันวิสาข์  ผาสุขกาย นักวิชาการเงินและบัญชี psdwap@ku.ac.th 618076
5 นางสาวอาริยา  ลันศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
6 นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
7 นางสาวดนิตา  ศรีราม นักวิชาการเงินและบัญชี regdts@ku.ac.th 618098
8 นางสาววารุณี บุปผเวช นักวิชาการเงินและบัญชี regwnb@ku.ac.th 618078
9 นางสาวอนุสรา กิจโมกข์ นักวิชาการเงินและบัญชี regark@ku.ac.th 618077

ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

Toggle title
ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
งานทะเบียน
1 นางนวพร คำชูสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
2 นางสาวธนพร  มีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
3 นางสาวยุพา  รอดพ่วง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
4 นางภัทรกันย์  พฤทธิราชวิทยา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
5 นางสาวออมรัชต์  ชูสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
6 นายรุ่งโรจน์  บุสสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
7 นางสาววิภา  กองเป็ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
8 นางสาวอลิสสา  มหาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
9 นางสาวเสาวลักษณ์  ปกครอง นักวิชาการศึกษา
10 นางสาววิมล  พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา
11 นางสาวธิญาดา  วิจิตรกุล นักวิชาการศึกษา
12 นางสาวปรีดาพร  งามปัญจะ นักวิชาการศึกษา
13 นางสาวดุจฝัน  เอี้ยงสุวรรณปัทมะ นักวิชาการศึกษา
14 นางภิญญดา  ทับทิมไทย นักวิชาการศึกษา
15 นางสาวอนามฤณ  กันบุญมา นักวิชาการศึกษา
16 นางสาวณัฐกมล บัวทอง นักวิชาการศึกษา
17 นางสาวศิวรี กมลเศวตวงศ์ นักวิชาการศึกษา
งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
1 นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยเสม นักวิชาการศึกษา
2 นายธิปพล บุญศรี นักวิชาการศึกษา
3 นางสาววิระนุท  แสงทองไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา

 

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

Toggle title
งานรับสมัครและคัดเลือก
1 นางปานจิต  บูรณสมภพ หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
2 นางสาวทัศนีย์  วรรณสาธพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
3 นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
4 นางสาวอรุณี  พันธุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
5 นางสาวนวียา  เลาหะจินดา นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
1 นางวัชรี ทองทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
2 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
3 นางสาวทิพย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
4 นายบดินทร์  พูลพรรณ นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

Toggle title
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร
1 นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
2 นางสาวพินทุ์สุดา  ดีช่วย นักวิชาการศึกษา
3 นางมันตา  พันธ์จิตต์ นักวิชาการศึกษา
4 นางสาวธิดา  จันทาพูน นักวิชาการศึกษา
5 นายโอภาสพัทธ์ ขอบเขตต์ นักวิชาการศึกษา
งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
1 นางวราภรณ์ สมบูรณ์กุล รักษาการแทนหัวหน้างานหลักสูตรและคุณวุฒิ
2 นางสาวยลภัทร แก้วกันเนตร นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวดวงใจ  ชุ่มเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

Toggle title
ฝ่ายบริการการเรียนการสอน
งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ
1 นางจิรพรรณ  เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอน 618035
2 นางสาวช้องนาง  ชาสิงห์แก้ว นักวิชาการศึกษา 618041
3 นางสาวชวนขวัญ  เปี่ยมพูล นักวิชาการศึกษา 618039
4 นางสาวกฤษฎี  ปริวัตรกุล นักวิชาการศึกษา 618038
5 นางสาวณัฐนัน  บดีกุล นักวิชาการศึกษา 618038
6 นางสาวประภาพร  บุญส่งศรี นักวิชาการศึกษา 618040
7 นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ นักวิชาการศึกษา 618043
8 นางสาวนริสสา สียา นักวิชาการศึกษา 618043
งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
1 นายสืบ ชัยยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
2 นายปัญญา  ซื่อตรง นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวปฐมาวดี  กุลวัฒนะไพศาล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
4 นางปนัดดา  ดีหะริง นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวปุณยนุช สนธิโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

Toggle title
ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงชื่อ
งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป
1 นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
2 นางจารุณี  สอนน้อย นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวพรนภา  โรจนะวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 นางสาวมนันยา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษา
5 นายณัทเดช  ภูวธราดล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นางสาวธัญมน  หวายสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

Toggle title
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
1 นางมัลลิกา เกตุชรารัตน์ รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
2 นางสาวสุดธิดา  มีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา
3 นายวัชระ  นิลประพันธ์ นักวิชาการศึกษา
4 นางนฤมล  อินถา นักวิชาการช่างศิลป์
5 นางสาวอุดมลักษณ์  พลอยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา
1 นายสรพงษ์ เรือนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
2 นายจรูญศักดิ์  สวนสวรรค์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา
3 นางสาวณัฐพร  แซ่คู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
4 นางสาวอัคคสรี  จิรชาญชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
5 นางสาวธัญญ์นัฐดา  กุนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6 นายภาณุวัฒน์  บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 นายวิทยา  วงษ์เอี่ยม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
8 นายดิศทัต  แพทยานนท์ นักวิชาการศึกษา

 

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

Toggle title
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ
งานบริการนิสิตนานาชาติ
1 นางเบญจพร กิตติภาดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
2 นายกฤษณะ ปานแตง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวชลธิชา  พุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นางสาวกรกนก หวังเบญจพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 นางสาวสมฤดี สองบาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นางสาววรางคณา ทองคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นางสาวนริศรา รุณกาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป