ผู้บริหารและบุคลากร

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บริหารสำนักทะเบียนฯ

สำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ