ผู้บริหาร
1 รศ.บพิธ จารุพันธุ์ ที่ปรึกษา
2 ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษา jittat.f@ku.th
3 รศ.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ที่ปรึกษา punpiti.p@ku.th
4 PROF.MATTHEW P. DOWNS Senior Advisor for International Relations
Kasetsart University
5 นายธีระพล คล้ายสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
neranuch.p@ku.th 8001
7 รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
tanachote.b@ku.th 8003
8 ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
kobkul.s@Ku.th 8002
9 ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
jitti.n@ku.th 8004
10 นางนวพร คำชูสังข์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
nawaporn.k@ku.th 8029
12 นายสืบ ชัยยะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
sueb.c@Ku.th 8037
13 นางวัชรี ทองทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
vatcharee.t@ku.th 8231
14 นายสรพงษ์ เรือนมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
sorapong.r@ku.th 8059
สำนักงานเลขานุการ
1 นางภาลิณีย์ ไตรพัฒนาศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
palinee.dan@gmail.com 8062
งานบริหารและธุรการ
2 นางอโนชา ชำนาญกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
anocha.c@ku.th 8066
3 นายนพดล บัวเผื่อน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
noppadol.b@ku.th 8072
5 นางสาวรัฐติกา เสลานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
rattika.p@ku.th 8073
6 นางสาววิชยา สุ่มสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
witchaya.s@ku.th 8072
4 นางเอื้อมเดือน ชวาลสันตติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
uamduan.c@ku.th 8069
7 นางสาวศุภิสรา ชะม้าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suphitsara.c@ku.th 8068
8 นางสาวพยาม กะการดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร payam.k@ku.th 8070
9 นางสาวลำพัน อุตโม พนักงานสถานที่ lamphan.u@ku.th 8005
10 นางรุ้งลาวัลย์ ไล้เลิศ พนักงานสถานที่ runglawan.l@ku.th
11 นายประกอบ กันนุฬา พนักงานสถานที่ prakop.k@ku.th
12 นายบุญรอด อินทร์พุ่ม พนักงานทั่วไป boonrod.i@ku.th
13 นายทัตพงศ์ คล้ายปาน พนักงานขับรถยนต์ taspong.k@ku.th
14 นายยุทธนา แสงศิริ พนักงานขับรถยนต์ yuttana.sa@ku.th
15 นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร พนักงานขับรถยนต์ narongrit.o@ku.th
16 นางสาววารี เอี่ยมคง พนักงานสถานที่ waree.i@Ku.th
17 นายมงคล ประทุมทอง พนักงานขับรถยนต์ mongkhon.p@ku.th
งานแผน การคลังและพัสดุ
1 นางณัฐทลิกา กาลมิตร
รักษาการการหัวหน้างานแผน การคลังและพัสดุ
nattalika.k@ku.th 8063
12 นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ yuwadee.r@ku.th 8065
นางสาวมนต์ชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ monchanok.p@ku.th 8064
13 นายอุดม เจริญจิตรโสภณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
udom.c@ku.th 8064
2 นางสาวพรปณต ปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
pornpanod.p@ku.th 8067
18 นางสาวสุวินชา ลำใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
suwincha.l@ku.th 8086
14 นางสาวมนัสวี ฉันธนะมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
manassawee.ch@ku.th 8086
3 นางปิยวดี โรจนจินดา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
piyawadee.r@ku.th 8075
4 นางสาววันวิสาข์ ผาสุขกาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
wanwisa.p@ku.th 8076
7 นางสาวดนิตา ศรีราม
นักวิชาการเงินและบัญชี
danita.s@ku.th 8076
8 นางสาววารุณี บุปผเวช
นักวิชาการเงินและบัญชี
warunee.boo@Ku.th 8078
9 นางสาวอนุสรา กิจโมกข์
นักวิชาการเงินและบัญชี
anussara.k@ku.th 8077
10 นางสาวทิพวัลย์ จันทร์เดช
นักวิชาการเงินและบัญชี
thippavan.j@ku.th
11 นางสาววิภารัตน์ รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
wiparat.run@ku.th
5 นางสาวอาริยา ลันศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
petcharat.l@ku.th
6 นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
tipawan.k@ku.th
16 นางวาสนา ทรัพย์ชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wassana.s@ku.th
17 นางสุฌานี ศรีดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchanee.s@ku.th
ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
งานทะเบียน
1 นางนวพร คำชูสังข์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
nawaporn.k@ku.th 8029
2 นางสาวธนพร มีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ tanaporn.m@ku.th 8011
3 นางสาวยุพา รอดพ่วง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วศ. ภาคปกติ yupa.r@Ku.th 8015
4 นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บธ. phattarakan.r@ku.th 8024
5 นางสาวออมรัชต์ ชูสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ศศ. ทสพ. สพ. omrat.c@ku.th 8021
6 นายรุ่งโรจน์ บุสสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สค. rungroj.b@ku.th 8025
7 นางสาววิภา กองเป็ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วท. สวล. wipa.k@ku.th 8017
8 นางสาวอลิสสา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วศ. นานาชาติ alissa.m@ku.th 8019
9 นางสาวเสาวลักษณ์ ปกครอง นักวิชาการศึกษา มน. sawalux.p@ku.th 8028
10 นางสาววิมล พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา ศษ. wimol.p@ku.th 8026
11 นางสาวธิญาดา วิจิตรกุล นักวิชาการศึกษา ศศ. ทสพ. สพ. onnalin.w@ku.th 8022
12 นางสาวปรีดาพร งามปัญจะ นักวิชาการศึกษา เกษตร preedaporn.n@ku.th 8030
13 นางสาวดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ นักวิชาการศึกษา บว. dujfun.i@ku.th 8027
14 นางภิญญดา ทับทิมไทย นักวิชาการศึกษา วศ. ภาคพิเศษ warin.t@ku.th 8016
15 นางสาวอนามฤณ กันบุญมา นักวิชาการศึกษา วศ. ภาคปกติ สถป. sonjai.k@ku.th 8020
16 นางสาวณัฐกมล บัวทอง นักวิชาการศึกษา natkamon.bu@ku.th
17 นางสาวศิวรี กมลเศวตวงศ์ นักวิชาการศึกษา ระบบเกรดออนไลน์ siwaree.k@ku.th
งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
1 นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยเสม นักวิชาการศึกษา suphaluck.s@ku.th 8018
2 นายธิปพล บุญศรี นักวิชาการศึกษา thipaphol.b@ku.th
3 นางสาววิระนุท แสงทองไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา viranut.k@ku.th 8099
ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
งานรับสมัครและคัดเลือก
1 นางปานจิต บูรณสมภพ
หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
parnjit.b@ku.th 8046
2 นางสาวทัศนีย์ วรรณสาธพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
tassanee.w@ku.th 8048
3 นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ tcas ratchadaporn.k@ku.th 8049
4 นางสาวอรุณี พันธุรักษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ tcas arunee.p@ku.th 8050
5 นางสาวนวียา เลาหะจินดา นักวิชาการศึกษา naweeya.l@ku.th 8051
งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
1 นางวัชรี ทองทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาการรับเข้าศึกษา
vatcharee.t@ku.th 8231
2 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ แนะแนวเชิงรุก kanyarat.k@ku.th 8202
3 นางสาวทิพย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ แนะแนวเชิงรุก openhouse tipparat.i@ku.th 8202
ฝ่ายบริการการเรียนการสอน
งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ
1 นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอน jiraphan.n@ku.th 8035
2 นางสาวช้องนาง ชาสิงห์แก้ว นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน, ผ่อนผัน chongnang.c@ku.th 8042
3 นางสาวชวนขวัญ เปี่ยมพูล นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน, สถิติ chuankwan.p@ku.th 8039
4 นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล นักวิชาการศึกษา ตารางเรียน gidsadee.pa@ku.th 8038
5 นางสาวณัฐนัน บดีกุล นักวิชาการศึกษา ตารางเรียน, มคอ. nattanan.b@ku.th 8038
6 นางสาวประภาพร บุญส่งศรี นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน prapaporn.b@ku.th 8040
8 นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน jarunun.sa@ku.th 8043
9 นางสาวนริสสา สียา นักวิชาการศึกษา ลงทะเบียนเรียน narissa.see@ku.th 8041
งานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
1 นายสืบ ชัยยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
sueb.c@ku.th 8037
2 นายปัญญา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษา punyar.s@ku.th 8202
3 นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
patamawadee.k@ku.th 8007
4 นางปนัดดา ดีหะริง นักวิชาการศึกษา panadda.c@ku.th 8207
5 นางสาวปุณยนุช สนธิโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
punyanut.so@ku.th 8204
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร
1 นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
lila.v@ku.th 8223
2 นางสาวพินทุ์สุดา ดีช่วย นักวิชาการศึกษา pinsuda.d@ku.ac.th 8222
3 นางมันตา พันธ์จิตต์ นักวิชาการศึกษา manta.p@ku.th 8224
4 นางสาวธิดา จันทาพูน นักวิชาการศึกษา thida.c@ku.th 8221
งานรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
1 นางวราภรณ์ สมบูรณ์กุล
รักษาการแทนหัวหน้างานหลักสูตรและคุณวุฒิ
waraporn.m@Ku.th 8225
2 นางสาวดวงใจ ชุ่มเชื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
dangjai.c@ku.th 8234
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
1 นางมัลลิกา เกตุชรารัตน์ รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ mallika.k@ku.th 8211
2 นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา sudthida.m@ku.th 8214
3 นายวัชระ นิลประพันธ์ นักวิชาการศึกษา พัฒนาศักยภาพอาจารย์ watchara.n@ku.th 8213
4 นางนฤมล อินถา นักวิชาการช่างศิลป์ ออกแบบกราฟิก, poster naruemon.i@ku.th 8055
5 นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เครือข่ายฯ (ภาคกลาง) udomluck.p@ku.th 8216
งานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.)
นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jirawand.s@ku.th 8234
นายบดินทร์ พูลพรรณ นักวิชาการศึกษา bordin.p@ku.th 8203
นายภาคิไนย ไทยธารา นักวิชาการศึกษา pakinai.th@Ku.th 8203
นางสาวลานนา แย้มยลงาม นักวิชาการศึกษา lanna.ya@ku.th 8203
งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา
1 นายสรพงษ์ เรือนมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
sorapong.r@ku.th 8057
2 นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
jaroonsak.s@ku.th 8217
3 นางสาวณัฐพร แซ่คู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ askme 4.0 nattaporn.s@ku.th 8060
4 นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้อมูลนิสิต akkhasri.j@ku.th 8056
5 นางสาวธัญญ์นัฐดา กุนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ KU-RU , KKDD thannatda.k@ku.th 8059
6 นายภาณุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Official Website phanuvat.b@ku.th 8055
7 นายกวิน โต๊ะสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ KUMart kawin.to@ku.th 8059
8 นางสาวจรินทร์พร เพ็ชร์นิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ KULean, KULam jarinporn.pe@ku.th 8060
9 นายดิศทัต แพทยานนท์ นักวิชาการศึกษา KULearn, KULam disatad.ba@ku.th 8060
10 นายวิทยา วงษ์เอี่ยม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผลิตสื่อ wittaya.v@ku.th 8055
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ
งานบริการนิสิตนานาชาติ
1 นางเบญจพร กิตติภาดากุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
benchaporn.k@ku.th 8305
2 นายกฤษณะ ปานแตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
krishna.p@ku.th 8304
3 นางสาวชลธิชา พุ่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chonthica.pu@ku.th 8304
4 นางสาวกรกนก หวังเบญจพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kornkanok.wa@ku.th 8303
5 นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
pairthip.ma@ku.th 8306
6 นางสาวสมฤดี สองบาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
somruedee.song@ku.th 8301
7 นางสาววรางคณา ทองคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
warangkana.tho@ku.th 8307
8 นางสาวนริศรา รุณกาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
narissara.ru@Ku.th 8303
9 นางสาวศิริยากร ศศิพงษ์อนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
siriyakorn.sas@ku.th 8303
10 นายกฤษฏา สมุทรสาคร  นักวิชาการศึกษา regkds@ku.ac.th 8304
ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
งานบริการวิชาศึกษาทั่วไป
1 นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป
yonrawiwon.v@ku.th 8082
2 นางจารุณี สอนน้อย นักวิชาการศึกษา jarunee.p@ku.th 8081
3 นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ website pornnapar.r@ku.th 8058
4 นางสาวมนันยา ซื่อตรง นักวิชาการศึกษา mananya.sue@ku.th 8083
5 นายณัทเดช ภูวธราดล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
anan.ph@Ku.th 8080
6 นางสาวธัญมน หวายสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thanyamon.w@ku.th 8080
7 นายธีรยุทธ์ พลายกวม นักวิชาการศึกษา teerayut.pl@ku.th

This is a text block. Click the edit button to change this text.