จำนวนปัจจุบัน

จำแนกตามระดับการศึกษา 62 | 61 | 60 | 59
จำแนกตามชั้นปี 62 | 61 | 60 | 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 62 | 61

จำนวนนิสิตใหม่

จำแนกตามประเภทการรับเข้า  62 | 61 | 60 | 59
จำแนกตามระดับการศึกษา  62 | 61
จำแนกตามชั้นปี  59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  62 | 61 | 59

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

จำแนกตามระดับการศึกษา  61 | 60 | 59 | 58
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  61 | 60 | 58

จำนวนการขอเอกสารทางการศึกษา

KU | OSS 62 | 61 | 60 | 59