จำนวนนิสิตทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี จำแนกตามชั้นปี 25592560
จำแนกตามระดับการศึกษา และแผนการศึกษา 25592560

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

จำแนกตามระดับการศึกษา และแผนการศึกษา 25582559
จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทโครงการ และกลุ่ม 2558

จำนวนนิสิตใหม่

ระดับปริญญาตรี จำแนกตามประเภทการรับเข้า 25592560
จำแนกตามระดับการศึกษา และแผนการศึกษา 25592560
จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทโครงการ และกลุ่มสาขาวิชา 2559
จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทโครงการ และกลุ่มสาขาวิชา 2559