นิยาม

การมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม

มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

รายวิชาในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

กิจกรรมพลศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01175111 กรีฑาลู่-ลาน เพื่อสุขภาพ (Track and Field for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175115 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน (Meditation with Shooting Activity) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175117 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู (Meditation with Archery Activity) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175118 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chair Ball for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175119 เปตองเพื่อสุขภาพ (Pétanque  for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Soccer for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175123 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175124 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175125 ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ (Softball for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175126 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ (Hockey for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Rugby Football for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175133 กระโดดน้ำ (Diving) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175134 โปโลน้ำ (Water Polo) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175142 การเต้นรำพื้นเมืองตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 

(Folk Dance by Local Culture for Health)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ  (Thai Classical Dance for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175151 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย 

(Martial Art with Thai Sword)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175152 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล 

(Martial Art with Fencing)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175153 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย 

(Martial Art with Thai Boxing)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175154 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล 

(Martial Art with Boxing)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175155 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด (Martial Art with Judo) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175156 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอกิโด 

(Martial Art with Aikido)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175157 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง 

(Martial Art with Krabi-Krabong)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175159 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ 

(Martial Art with Karate)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175161 ฝึกสมองด้วยการเล่นบริดจ์ 

(Brain Training with Playing Bridge)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (Cycling for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175165 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ  (Weight Training for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175166 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด 

(Martial Art with Taekwondo)

1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga  for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ (Jogging for Health) 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 

(Exercise for developing Holistic Health)

2(1-2-3) คณะศึกษาศาสตร์
03768111 เปตอง (Pe’tanque) 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768112 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก (Weight Training) 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768121 บาสเกตบอล (Basketball) 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768141 นาฏศิลป์และลีลาศ (Thai Classical and Social Dances) 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768151 กระบี่กระบอง (Sword and Pole Fighting) 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  (Sports Science for Health) 2(1-2-3) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายวิชาอื่นๆ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01101102 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 
(Buddhist Economics for Well Being)
3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
01173151 เอดส์ศึกษา (AIDS Education) 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01174231 นันทนาการเบื้องต้น (Introduction to Recreation) 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01176141 การวางแผนเพื่ออาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่
(Career Planning for the New Generation)
2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The Art of Living with Others) 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา
(Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01402101 การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Beauty Products Literacy) 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01421211 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม (Radiation, Life and Environment) 2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร์
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Everyday Life) 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(Psychology for Modern Life) 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์
(Psychology and Human Diversity)
3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind) 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life) 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต (Happiness amongst Life Dynamics) 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ
(Innovation for Environment and Health)
3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว
 (Develop of Core Competency through One Health)
2(2-0-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
(Environment, Technology and Life)
3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี (Agriculture and Quality of Life) 3(3-0-6) คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน
02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Deverlopment) 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02727101 พืชเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Plant for Better Life) 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต
(Sufficiency Economy for Living)
3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชนชนบท
(Enhancement of Living Value Through Rural Community Path)
3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
03654112 สมุนไพรไทยให้คุณ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม
(Physical Activities for Modern Life)
3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการบริการชุมชน
(Personality and Social Etiquette for Community Service)
1(1-0-2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  (Lifestyle of Sufficiency Economy) 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร