หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 [ทุกฉบับ] รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดเพิ่มเติม
กรณีชื่อปริญญาไม่มีในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม