หลักสูตรปริญญาตรี

คณะเกษตร

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีการเกษตร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีการเกษตร 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีการเกษตร 2553 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เกษตรเขตร้อน 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เกษตรเขตร้อน 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เกษตรเขตร้อน โครงสร้าง
วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 2558 โครงสร้าง
วท.บ.อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ.เทคโนโลยีระบบเกษตร 2562 โครงสร้าง รายวิชา

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาเขตบางเขน
บช.บ. บัญชี 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บช.บ. บัญชี 2555 โครงสร้าง รายวิชา
บช.บ. บัญชี 2551 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การเงิน 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การเงิน 2555 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การเงิน 2550 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการ 2549 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการการผลิต 2559 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการการผลิต 2554 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการการผลิต โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2555 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2549 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด (นานาชาติ) 2557

คณะประมง

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. ประมง 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ประมง 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ประมง 2553 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ประมง รายวิชา

คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
ศศ.บ. ภาษาไทย 2559 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาไทย 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2560 Download Download
สำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2556 Download Download
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2550 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 2559 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 2549 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาจีน 2558
ศศ.บ. ภาษาจีน 2553 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ 2562 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาตะวันออก 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาตะวันออก 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. วรรณคดี 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. วรรณคดี 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. วรรณคดี 2550 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา 2552 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน (ชื่อเดิม) 2556 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน (ชื่อเดิม) 2552 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2559 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (ชื่อเดิม) 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. การเดินทางและการท่องเที่ยว 2543 โครงสร้าง
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 2559 โครงสร้าง รายวิชา
เชิงบูรณาการ (นานาชาติ) 2553 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ดนตรีไทย 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ดนตรีไทย 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ดนตรีไทย 2553 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ดนตรีไทย โครงสร้าง
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 2559 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก โครงสร้าง
ศศ.บ. การโรงแรม 2543 โครงสร้าง
ศศ.บ. การแปล 2542 โครงสร้าง
ศศ.บ. การเลขานุการ 2543 โครงสร้าง

คณะวนศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. วนศาสตร์ 2562 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วนศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วนศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วนศาสตร์ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 2559 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. สถิติ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. สถิติ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. สถิติ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ฟิสิกส์ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ฟิสิกส์ 2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมี 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมี 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมี 2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ชีวเคมี 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ชีวเคมี 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ชีวเคมี 2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ชีววิทยา 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ชีววิทยา 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ชีววิทยา 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จุลชีววิทยา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จุลชีววิทยา 2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2562 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พันธุศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พันธุศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2557 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2551 โครงสร้าง
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(นานาชาติ) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(นานาชาติ) 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(นานาชาติ) 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ) 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ) 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 2555 โครงสร้าง
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีการบิน 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีการบิน 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีการบิน 2553 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2551 โครงสร้าง รายวิชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2559 โครงสร้าง รายวิชา
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2554 โครงสร้าง รายวิชา
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2548 โครงสร้าง รายวิชา
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2556 โครงสร้าง รายวิชา
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 2562 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 2561 โครงสร้าง รายวิชา

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2549 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จิตวิทยา 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จิตวิทยา 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จิตวิทยา 2551 โครงสร้าง รายวิชา
น.บ. นิติศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
น.บ. นิติศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
น.บ. นิติศาสตร์ 2549 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2552 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
สพ.บ. 2562 โครงสร้าง รายวิชา
สพ.บ. 2557 โครงสร้าง รายวิชา
สพ.บ. 2556 โครงสร้าง รายวิชา
สพ.บ. 2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2552 โครงสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์ (4ปี) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 2558 โครงสร้าง
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 2553 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ 2558 2558
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ 2552 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 2558 โครงสร้าง
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 2553 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา 2547 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2551 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. สุขศึกษา (4ปี) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. สุขศึกษา 2558 โครงสร้าง
ศษ.บ. สุขศึกษา 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. สุขศึกษา 2547 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. พลศึกษา (4ปี) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. พลศึกษา 2558 โครงสร้าง
ศษ.บ. พลศึกษา 2554 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. พลศึกษา 2549 โครงสร้าง รายวิชา
ศึกษาศาสตร์ 2519 โครงสร้าง

คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2549 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร 2553 โครงสร้าง
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2553 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2552 รายวิชา
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2532 โครงสร้าง
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) 2555 โครงสร้าง รายวิชา
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ(นานาชาติ) 2552 โครงสร้าง รายวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 2549 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2549 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2555 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2548 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ 2548 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ) 2557 โครงสร้าง รายวิชา

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. การพยาบาลสัตว์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. การพยาบาลสัตว์ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 2556 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 2551 โครงสร้าง รายวิชา

คณะสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2559 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
วท.บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 โครงสร้าง รายวิชา

คณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. สัตวศาสตร์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
2546 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2556 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน
ร.บ. การเมืองและการปกครอง 2562 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ.บัญชีบริหาร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555* โครงสร้าง รายวิชา
2549* โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2556 โครงสร้าง รายวิชา
2553 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550* โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556* โครงสร้าง รายวิชา
2552* โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมี 2555* โครงสร้าง รายวิชา
2550* โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555* โครงสร้าง รายวิชา
2550* โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555* โครงสร้าง รายวิชา
2550* โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2554* โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2559 โครงสร้าง รายวิชา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (4 ) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (5 ) 2560 โครงสร้าง
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ. สอนคณิตศาสตร์ (5 ) 2555 โครงสร้าง รายวิชา
2553 โครงสร้าง รายวิชา
ศษ.บ.พลศึกษา (5 ) 2554 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาเขตกำแพงแสน
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาศรีราชา
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง
บธ.บ. การบัญชีบริหาร 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การเงิน 2555 โครงสร้าง รายวิชา
2550 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2555 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด 2549 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การเงินและการลงทุน 2562 โครงสร้าง รายวิชา
2557 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2562 โครงสร้าง รายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาเขตศรีราชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2560 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2550 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2559 โครงสร้าง รายวิชา
2554 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เคมี 2561 โครงสร้าง รายวิชา

คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2562 โครงสร้าง รายวิชา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2552 โครงสร้าง รายวิชา

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตศรีราชา
วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. การขนส่งทางทะเล 2561 โครงสร้าง รายวิชา
2556 โครงสร้าง รายวิชา

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ทรัพยากรเกษตร 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2553 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2553 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. ประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 2560 โครงสร้าง
*ใช้เดียวกับคณะประมง วิทยาเขตบางเขน 2555 โครงสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วท.บ. เคมีประยุกต์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2552 โครงสร้าง
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2552 รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561 โครงสร้าง รายวิชา
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2562 โครงสร้าง รายวิชา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รป.บ. 2559 โครงสร้าง รายวิชา
2557 โครงสร้าง รายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต (แยกเล่ม) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การเงิน (แยกเล่ม) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการ (แยกเล่ม) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การตลาด (แยกเล่ม) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2549 โครงสร้าง รายวิชา
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (แยกเล่ม) 2562 โครงสร้าง รายวิชา
2559 โครงสร้าง
2554 โครงสร้าง รายวิชา
บช.บ. บัญชี (แยกเล่ม) 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2559 โครงสร้าง รายวิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2560 โครงสร้าง รายวิชา
2555 โครงสร้าง รายวิชา
2552 โครงสร้าง รายวิชา
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2562 โครงสร้าง รายวิชา
2557 โครงสร้าง รายวิชา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สถาบันสมทบ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2560 โครงสร้าง
2554 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา

วิทยาลัยการชลประทาน

สถาบันสมทบ
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2555 โครงสร้าง รายวิชา
2551 โครงสร้าง รายวิชา