กิจกรรม การอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

ครั้งที่1 ” ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์”

โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ครั้งที่2 “จัดการการเรียนการสอน GE ออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

โดย ผศ. กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ครั้งที่ 3  “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป”

โดย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ครั้งที่ 4  “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL”

โดย ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เอกสารแนบในการขอเปิด-ปรับปรุงรายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

เอกสารแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 

เอกสารแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
แบบปรับปรุงรายวิชาแบบที่จะบรรจุลงเล่มคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
ตัวอย่างการเขียนแบบปรับปรุงรายวิชา ตามแบบ วช.มก. 1-2
วิชาที่1
วิชาที่2

เแบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต

แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียน

Total Page Visits: 2 - Today Page Visits: 0