ความหมายของกลุ่มสาระและความเชื่อมโยงกับกลุ่มวิชา

ความหมายของกลุ่มสาระและความเชื่อมโยงกับกลุ่มวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่ จำแนกออกเป็น 5 กลุ่มสาระ (Theme)

โดยมีคำอธิบายในแต่ละกลุ่มสาระ 

สำหรับความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มวิชา (เดิม) กับกลุ่มสาระ (ใหม่) ซึ่งเป็นการบูรณาการกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา

  คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มสาระ

คำอธิบาย

อยู่ดีมีสุข (Wellness)

การมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

โอกาสและการดำเนินการทางธุรกิจ ความคิดแบบองค์รวม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมบนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ สร้างความมุ่งมั่น การแสวงหาความรู้และต่อยอด การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม การให้บริการตลอดจนความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen)

การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่างเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ

ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication)

การใช้ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าถึงความงาม ความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่ามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความอ่อนไหว สุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ