ฝ่ายบูรณการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประมวลการสอน รายวิชาบูรณการ

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น 2562


01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ

01999011 หมู่ 1


01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต

01999012 หมู่ 1/2/3/4/300/301/900


01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจาวัน

01999013 หมู่ 1

01999013 หมู่ 300


01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

01999021 หมู่ 1-30 , หมู่ 300-315 และหมู่ 900,910


01999031 มรดกอารยธรรมโลก

01999031 หมู่ 1


01999032 ไทยศึกษา

01999032 หมู่ 1/2/300


01999033 ศิลปะการดาเนินชีวิต

01999033 หมู่ 1/2/3/4/5/6/300/301


01999034 ศิลปวิจักษณ์

01999034 หมู่ 1


01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต

01999036 หมู่ 1


01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดี

01999041 หมู่ 1/2/3/300


01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

01999043 หมู่ 1

01999043 หมู่ 2

01999043 หมู่ 300

01999043 หมู่ 301

01999043 หมู่ 302

01999043 หมู่ 303

01999043 หมู่ 304

01999043 หมู่ 305

01999043 หมู่ 306

01999043 หมู่ 307


 

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

01999048 หมู่ 1


01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว

01999051 หมู่ 1


01999141 มนุษย์กับสังคม

 


01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 


01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา

01999212 หมู่ 1/2


 

 

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

01999213 หมู่ 3

01999213 หมู่ 4

01999213 หมู่ 5


 

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย

02999144 หมู่ 1

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคฤดูร้อนประจำปีพ.ศ. 2562


01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต

01999012 หมู่ 1/2/300


01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

01999021 หมู่ 1 /2


01999023 Essential Computer Skill

01999023 หมู่ 480


01999032 ไทยศึกษา

01999032 หมู่ 480


01999033 ศิลปะการดาเนินชีวิต

01999033 หมู่ 1


01999141 มนุษย์กับสังคม

01999141 หมู่ 1

01999141 หมู่ 450


01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

 

ประมวลการสอน รายวิชาบูรณการ

ประมวลการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาค ปลาย 2561


01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ

01999011 หมู่ 1

01999011 หมู่ 450


01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต

01999012 หมู่ 1/2/3/4/300/301

01999012 หมู่ 440/450


01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจาวัน

01999013 หมู่ 1

01999013 หมู่ 450


01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

01999021 

01999021หมู่ 430


01999023 Essential Computer Skill

01999023


01999031 มรดกอารยธรรมโลก

01999031

01999031 หมู่ 300


01999032 ไทยศึกษา

01999032 หมู่ 1

01999032 หมู่ 410

01999032 หมู่ 430


01999033 ศิลปะการดาเนินชีวิต

01999033 


01999034 ศิลปวิจักษณ์

01999034 

01999034 หมู่ 450


01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต

01999035 


01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต

01999036


01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดี

01999041 


01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

01999043 หมู่ 1

01999043 หมู่ 300

01999043 หมู่ 301

01999043 หมู่ 302

01999043 หมู่ 303

01999043 หมู่ 304

01999043 หมู่ 410/430

01999043 หมู่ 440


01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

01999048 


01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว

01999051 หมู่ 1


01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

01999111 หมู่ 1

01999111 หมู่ 415/416


01999141 มนุษย์กับสังคม

01999141 

01999141 หมู่ 450


01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

01999211 


01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา

01999212 


01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

01999213 หมู่ 1

01999213 หมู่ 2

01999213 หมู่ 300

01999213 หมู่ /400/420/450/480


02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย

02999144