การอนุมัติ/ปรับปรุง
ระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การเสนอขออนุมัติเปิดหรือปรับปรุง (หลักสูตร/รายวิชา)
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเสนอขออนุมัตินำ(หลักสูตร/รายวิชา)ไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
การขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
การเสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตรร่วมสองปริญญา (double degree)
การเสนอขออนุมัติเปิด/ปรับปรุง/ปิด/ขอถอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
การขออนุมัติปิดหลักสูตร

คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [พ.ศ. 2542]  ,[พ.ศ. 2548]  ,[พ.ศ. 2558] 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 2557 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559    [ทุกฉบับ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550

กรณีชื่อปริญญาไม่มีในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาตรี  2559 
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 2556 
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แนวปฎิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยืผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2560
ผลงานทางวิชาการและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

หลักเกณฑ์เรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำลังเกษียณอายุราชการ
คำชี้แจงเพิ่มเติม “ประสบการณ์ในการทำวิจัย” ของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ที่ ศธ 0506(4)/ว.866 ลว. 18 ก.ค. 5555 และ ศธ 0506(4)/2591 ลว. 15 ก.พ. 2556)
ศธ 0506(4)/ว254 หลักสูตรต้องกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
แนวปฏิบัติกรณีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลสถิติหลักสูตร

วิทยาเขต ระดับปริญญา รวม (หลักสูตร)
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี
บางเขน 77 133 1 96 307
กำแพงแสน 12 24 16 52
ศรีราชา 6 13 19
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3 11 14
สถาบันสมทบ 1 1
รวม 89 166 1 137 393

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  [มหาบัณฑิต]  [ดุษฎีบัณฑิต]

จำนวนหลักสูตรที่อนุมัติ  ข้อมูล ณ 31 ก.ค.59
รวมภาษาไทยนานาชาติ
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร  Download