สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) คำนิยาม

ความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของความงาม และความไพเราะที่สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัส ความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าถึงความงาม ความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและ
ดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่ามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย
จิตใจ ความอ่อนไหว สุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ

รายวิชาในกลุ่ม สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) คณะเกษตร
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) คณะเกษตร
01240011 การออกแบบในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01255101 มนุษย์กับทะเล 3(3-0-6) คณะประมง
01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต
*เดิม 01373102 การวิจารณ์กับวัฒนธรรมทัศนาการ 3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387102 ปรัชญาสำหรับโลกยุคใหม่
*เดิม 01387102 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01999034 ศิลปวิจักษณ์ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02727102 พืชและมนุษย์ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999037 ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
03600012 เทคโนโลยีสีเขียว 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา