กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) คำนิยาม

การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
เห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่างเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะเกษตร
01131111 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) คณะบริหารธุรกิจ
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3(3-0-6) คณะบริหารธุรกิจ
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์
01242001 การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ 3(2-2-5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
*เดิม 01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) หน่วยกิต
3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01177141 การแสวงหาความรู้ 3(3-0-6) คณะศึกษาศาสตร์
01101101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในยุคโลกาภิวัตน์
*เดิม 01101101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01714101 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02717011 ตนและการพัฒนาตน 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02721121 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
03600014 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
03757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา