วันสหกิจศึกษาบููรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นเจ้าภาพจัดงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้แนวคิด “สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน: แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ”
วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: Co – Op Suranaree University of Technology