รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโครงการดําเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก
และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓