รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน ถึง วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1  อัตรา  (สังกัดฝ่ายการศึกษานานาชาติ)
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการการศึกษา)
  • นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา  คุณวุฒิปริญญาโท (สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการการศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม