รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาโท)  จำนวน  1  อัตรา  (สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม