รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม  2562

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1  อัตรา  (สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล)
  • นักวิชาการศึกษา  2  อัตรา  (สังกัดฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา และสังกัดฝ่ายบริการการศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม